LeOVdLT^ LA.il De tegen Casper Bersé en Jurjen Christiaans uitgesproken vonnissen, opgenomen in de 'Chronologische lijst van de merkwaardigste, meest crimineele sententiën van het Hof van Friesland' In de loop van de jaren '50 werd het aantal ontmoetingsplekken uitgebreid met het ste nen urinoir aan de Willemskade zuidzijde en de in de Vlietsterbrug ingemetselde water plaats. Nog weer later volgde de onder de Hoeksterpoortsbrug ingemetselde gelegen heid en die bij de Vrouwepoortsbrug (nu dichtgemetseld). Tot de aftraak in de jaren '70 bleef Achter de Beurs - hoek Willemskade evenwel de anonieme ontmoetingsplek bij uitstek. Naar verluid trachtte een aantal Leeuwarders eind jaren '40, begin jaren '50 hun homoseksuele gevoelens voor elkaar herkenbaar te maken door het dragen van een witte regenjas en het tonen van een rode zakdoek. Ook het zwem bad De Overdekte en het buitenzwembad de Grote Wielen waren een ontmoetingsplek. Vanaf de jaren '60 functioneerde ook de Prin sentuin als zodanig. Vanwege de geringe om vang van de locale 'scene' zochten de meesten hun geluk echter in Groningen of Amster dam. Op 3 augustus 1940 voerde de Duitse bezet ter de 'Verordening tot bestrijding van tegen natuurlijke ontucht' in, die net als in Duits land alle ontucht tussen mannen straftaar stelde met maximaal vier jaar gevangenis straf. De situatie voor Nederlandse mannen veranderde echter niet radicaal en het is voor zover bekend ook niet op grote schaal tot ver volging gekomen in Leeuwarden, omdat de Nederlandse politie in de bezettingsjaren an dere prioriteiten had gekregen, zoals Joden vervolging. Onderzoek uit de jaren 1930-1955 heeft duidelijk gemaakt, dat de repressie van homoseksuelen in Leeuwarden ook in die pe riode naar Nederlandse maatstaven redelijk mild is gebleven. In bekende ontmoetingsge legenheden als het openbaar toilet achter de Beurs en café Florida, later Mercuur, in de Heerestraat, werd door de politie weinig op getreden, al werd er wel gespot of bezoekers niet opvallend lang op de waterplaats verble ven of daar opvallend vaak kwamen. De naam Mercuur was ongetwijfeld ingegeven door het pronte beeld op de Mercurius-fontein. Buiten de urinoirs bestonden er in Leeu- De openbare urinoirs bij, van links naar rechts, de Waag (circa 1915), achter de Beurs (1968) en onder de Hoeksterpoortsbrug (1975) stonden ooit bekend als favoriete ontmoetingsplaatsen voor de Leeuwarder homoscene

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2015 | | pagina 29