nhoud Leovardia, historisch tijdschrift voor Leeuwar den en omgeving is een uitgave van de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd en het Histo risch Centrum Leeuwarden Het blad verschijnt drie keer per jaar. Losse nummers 7 Redactie Paul Bron, Harry Drent, Jan Faber, Anneke Hellinga, Piet Tuik, Klaas Zandberg Medewerkers aan dit nummer Bernhard van Haersma Buma, Gerard Hendriksma, Sytse ten Hoeve, Louis Kemper, Olivier Mouwe, Froukje Varkevisser, Ellen bij de Weg Redactiesecretariaat Groeneweg 1 8911 EH Leeuwarden tel. (058) 233 23 50 e-mail: redactieleovardia@aedlevwerd.nl Lidmaatschap/abonnement 20 per jaar t.n.v. LHV Aed Levwerd, Leeuwarden. IBAN: NL27INGB0008456576 BIC: INGBNL2A Incasso's worden geïnd eind februari. Het ver sturen van facturen naar leden zonder machti ging is in dezelfde periode. Ledenadministratie: Antwoordnummer 6163, 8900 VC Leeuwarden, ledenadministratie@aedlevwerd.nl Opzeggingen uitsluitend schriftelijk één maand vóór aanvang van het nieuwe kalenderjaar Opmaak en druk Dekker Creatieve Media Druk Illustraties, tenzij anders vermeld: Historisch Centrum Leeuwarden ISSN 1568-4288 Oplage 1900 ex Op de voorzijde: Bevrijdingsfestiviteiten 'Onder de vrijheidshoed' op de Brol in september 1945, georganiseerd door de Vereeniging Voorstreek Vooruit. Het feestprogramma is gedeeltelijk op de achterzijde van dit nummer afgedrukt. De foto is afkomstig uit een serie van 29 - voor Leeuwarden zeer unieke - kleurendia'sdie tijdens en kort na de bevrijding zijn gemaakt door ir. P. Stallinga, secretaris van de Bond van Coöperatieve Zuivelfabrieken Op de achterzijde: Programma van de Bevrijdingsfeesten te Leeuwarden in septem ber 1945, georganiseerd door de Vereeniging Voorstreek Vooruit. Het feest vond verspreid over vier dagen plaats. Het vrijdag- en zaterdagprogramma zijn hier niet afgebeeld nummer 48 september 2015 Het Vierssenhuis - Tweebaksmarkt 64 2 Rinske Heemstra en de Grote Kerk 7 De berechting van 'foute' stadgenoten: wraakgevoel in goede banen? (deel 2) 11 De Groningerstraatweg 19 Feelings over fantastisch Frijsicht 22 Het rijke roze leven - deel 1 25 De paardentram in Leeuwarden 30 Leeuwarden: wat ooit verdween, nu te zien in 3D 32 Nieuws 0 Historische Vereniging Aed Levwerd 34 0 Historisch Centrum Leeuwarden 35 0 Monumentenzorg en Archeologie 37 Het volgende nummer van Leovardia verschijnt in januari 2016 Sluitingsdatum kopij 1 oktober 2015 Kopij bij voorkeur digitaal aanleveren, voorzien van suggesties voor illustraties Niets van deze uitgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder vooraf gaande schriftelijke toestemming van de redactie. De redactie van Leovardia heeft haar uiterste best gedaan om de oorspronkelijke eigenaren te traceren van al het gebruikte beeldmateriaal en als bron te vermelden. Een ieder die zich niettemin eigenaar weet van dergelijk materiaal in deze uitgave zonder dat met hem/haar af spraken zijn gemaakt, verzoeken wij contact op te nemen met het bestuur van Aed Levwerd via secretariaat@aedlevwerd.nl

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2015 | | pagina 2