Lcovo.'in} LA.il Het door Annie Eijgelaar en Tamme Leemburg gedreven Café Florida aan de Heerestraat in 1958, later voortgezet als Bar Mercuur warden tot de jaren '50 nauwelijks ontmoe tingsplekken. In die jaren was er bloemist 'Ouwe Meijertje', die in een alkoof van zijn benedenwoning de slaapkamer bij zijn bloe menwinkel op Klokstraat 13 gratis beschik baar stelde voor homoseksuele vrijpartijen. Ouwe Meijer werd op 23 maart 1955 door de arrondissementsrechtbank van Leeuwarden veroordeeld voor ontucht met een minderja rige, alsmede voor het bevorderen van on tucht in zijn woning in de jaren 1948-1954. Hij kreeg één jaar gevangenisstraf en moest zich daana laten opnemen in een nog nader te bepalen inrichting. In een andere strafzaak wordt in het verslag van de rechtszaak gesteld dat 'hij verdachte heeft getroffen in de over dekte zweminrichting te Leeuwarden en dat hij na gezwommen te hebben samen met ver dachte in een badhokje is geweest en dat zij elkaar hun mannelijkheid hebben getoond'. In de Citybar op het Ruiterskwartier kwa men ook diverse homoseksuelen vanwege de nabijgelegen waterplaats Achter de Beurs. Zij werden hier min of meer gedoogd en be schermd door de kastelein als het aantal niet te groot werd. Soms werden ze echter ook ge treiterd, mishandeld of gechanteerd door de vaste clientèle, bestaande uit souteneurs en prostituees. De opening van café Florida in de Tweede Wereldoorlog aan de Heerestraat 21 zorgde voor een grote verbetering. Eigenares was Annie Eijgelaar ofwel Mooie Juf. Zij was getrouwd met aannemer Tamme Leemburg. Aanvankelijk was ook dit vooral een lokaal voor prostituees en hun klanten, maar in toe nemende mate kwamen hier ook homosek suele mannen, omdat ze hier niet lastig gevallen werden. Mooie Juf was namelijk ook best commercieel ingesteld en heel gelukkig met de nieuwe clientèle van deze wat verlo pen zaak. En wat ze er moreel van vond: 'Deze mensen moeten toch ook geholpen worden'. Omdat de zaak vlak bij de kazerne lag, werd er naar verluid ook nog wel eens al dan niet ten behoeve van een bijverdienste een sol daatje gescoord. In 1965 werd Florida onder de naam Mercuur de eerste echte homobar van Leeuwarden, inmiddels overgenomen door Arie Schippers. Na verschillende andere eigenaren kocht de NMB-bank het pand terug en verkocht dit later weer als privé-club, de Kimberley-bar. Daarnaast zou volgens inge wijden ook café-restaurant De Nederlanden aan de Zuiderstraat 1 een trefpunt van homo seksuelen zijn geweest. Anton Ponjée en Wim ter Vrugte startten in 1968 op Eewal 51 Bar Monsieur en deze zaak bleef bestaan tot 1976. Tussen Bar Monsieur en Mercuur ontstond een route die bij inge wijden wel de 'Rue de Vaseline' werd ge noemd vanwege de vele homo's die heen en weer drentelden. Ontstaansperikelen van het COC in Leeuwarden In 1946 werd in Amsterdam de Shakespeare- club opgericht. Deze werd in 1949 omgedoopt tot Cultuur- en Ontspannings Centrum COC. In 1953 waren er enkele COC-leden in Leeu warden, die voor een sociëteit waren aange wezen op Groningen of Leeuwarden. De afdeling Groningen draaide slecht en werd vanwege een 248bis affaire in die tijd zelfs opgedoekt. In het noorden was er daardoor niets meer. Op 13 februari 1954 werd de eerste Friese afdeling van het COC opgericht in hotel De Kroon. De avond werd een succes. Niek Engelschman, landelijk voorzitter COC, sprak: 'Met Leeuwarden als centrum hebben onze Friezen thans de 7e COC-afdeling medio februari ter wereld gebracht. Dat ieder COC lid thans beschuit met muisjes ete temeer omdat dit 7 een geluksnummer is. Na de Elf stedentocht is ook voor ons gelukkig het Friese ijs gebroken en kan de koers voor de vrije vaart in Friesland bepaald worden'. In de beginperiode werden er eenmaal per maand contactavonden belegd waarop de leden in min of meer ontspannen sfeer bij el kaar kwamen. Ontmoeting met gelijkgestem den was het doel. Elke keer werd er onder schuilnaam een ruimte gehuurd. Men was het optreden van de zedenpolitie in Gronin gen nog niet vergeten en wilde geen politie- bemoeienis. Er werden locaties gehuurd in hotel Spoorzicht, Zalen Schaaf en het gebouw van de Vrijzinnig Hervormden aan de Ooster kade. Eerst werden de bijeenkomsten nog aangekondigd in het maandblad van het COC de Schakel, maar toen bleek dat de politie deze aankondigingen in de gaten hield, kre gen de leden een persoonlijke uitnodiging. Een oud-politieman herinnerde zich nog met enig plezier dat een rechercheur, die heime lijk een van de vergaderingen op de Eewal moest bijwonen, zich nogal opgelaten had gevoeld, toen enkele bezoekers trachtten hem te versieren. Alles gebeurde met de grootst mogelijk discretie om problemen met werk en familie te voorkomen. Op 18 december 1954 hield het COC een kerstviering in de bovenzaal van het gebouw van de Vrije Evangelische Gemeente. Waar schijnlijk is hier ook een politieagent in bur ger undercover bij aanwezig geweest. Op 3 januari 1955 schrijft de commissaris van poli tie van Leeuwarden aan de burgemeester een brief over het Cultureel Ontspannings Cen trum in Leeuwarden. 'Uit de aard der zaak was de aandacht van de Gemeentepolitie te

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2015 | | pagina 30