LeOVdLT^ LA.il Origineel model van de Mercuriusfiguur van de Mercuriusfontein 1923 Leeuwarden reeds langere tijd op deze ver eniging gevestigd en werden door haar de gedragingen van leden dier vereniging nage gaan, in verband met het mogelijk plegen door hen van straftare feiten, zoals het ple gen van ontucht met minderjarigen van het zelfde geslacht'. Op 27 december 1954, een week na de kerstviering, werden er drie leden van het COC gearresteerd en vastgezet vanwege sek sueel contact met een minderjarige jongen. Het betreft een vluchteling uit Oost-Duits- land, die één van de arrestanten op vakantie had ontmoet en die hij had meegenomen naar Nederland. Hij ging wonen bij Jan Oreel, een bekende Friese toneelspeler uit die tijd, en hij heette Dieter Klaus Werner. Al snel kreeg hij de koosnaam DKW ofwel Das Kleine Wunder. Op een ochtend kwam DKW niet op zijn werk en waren hij en Oreel ('Ome Jan') opgepakt vanwege seksueel contact met min derjarigen. Advocaat Schootstra wist hen echter met een juridische list vrij te pleiten. Adenauer had na de oorlog een decreet uitge vaardigd, dat alle politieke vluchtelingen (dus ook DKW) als meerderjarig moesten worden beschouwd. Daardoor is Oreel weer snel vrijgekomen. DKW is bij Nieuweschans over de grens gezet. Bij de huiszoeking bij één van de arrestanten ontdekte de politie ook een ledenlijst en correspondentie met een burgemeester uit Limburg. Een vroege voorloper op de 'affaire Onno Hoes'. In het politierapport wordt vastgesteld 'dat de in houd van de brieven niet uitsluitend de openbare dienst betreft en daardoor de verzending van de brieven in een dienst- enveloppe een overtreding is van artikel 30, lid 1 sub 4 van de postwet S. 1919 nr. 543'. De nog jonge afdeling van het COC werd van wege al deze commotie, waarbij ook be stuursleden waren betrokken, snel weer opgeheven. Het bleek een kwestie van vallen en op staan. De afdeling Friesland (in casu Leeu warden) heeft op z'n minst drie heroprich tingen gekend, ondermeer in 1955 en 1965 en kwam uiteindelijk pas in 1971 echt van de grond.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2015 | | pagina 31