De paardentram in Leeuwarden Lcovo.'in} LA.il Froukje Varkevisser In Friesland was men zeer terughoudend tegenover het idee van een tramlijn. Deze lijnen liepen per slot van rekening over de 'gewone' wegen, waar men loopt, fietst en rijdt. Vooral het idee dat 'stoommachines' over deze lijnen zouden gaan rijden, beang stigde vele Friezen. Als er dan toch tramlij nen moesten komen, dan wilden de Friezen geen stoommachines, maar paardentrac- ties. De eerste tramlijn in Friesland, van de Nederlandsche Tramweg Maatschappij NTM, werd in 1880 gerealiseerd tussen Dokkum en Veenwouden. Op het spoor een tramwagen, voortgetrokken door twee paarden. Heeft de stad Leeuwarden ook een paardentram gekend? Of zijn de Liw- wadders niet bang geweest voor de stoommachine? De 'bokkeboer' Toch kan men nu ook weer niet zeggen dat Leeuwarden echt geen paardentram heeft ge kend. Rond dezelfde tijd, waarin de gemeen teraad het idee van het leggen van spoor staven voor een paardentram aankaarte, reed er namelijk een man in Leeuwarden rond die bekend stond als de 'bokkeboer'. De heer Gos- linga, zoals deze bokkeboer eigenlijk heette, woonde in die tijd in een kleine boerderij dichtbij het Oude Tolhuis. Hier had hij een aantal geiten en bokken rondscharrelen. Van daar, dat hij in die tijd bekend stond als de bokkeboer. Goslinga schafte een oude paar dentramwagen aan, die dienst gedaan had op de tramlijn tussen Dokkum en Veenwouden. Op die lijn reed de paardentractie wel echt op spoorstaven. Goslinga had de wielen van zijn tramwagentje dan ook vervangen voor de ge wone wielen van een vrachtwagen. Twee oude paarden zetten de boel in beweging. Op deze manier heeft de bokkeboer vele mensen vervoerd naar bijvoorbeeld café Bunt en het bos van Ypey op Zwartewegsend. Zo heeft hij ook mensen vervoerd van en naar de kermis in bijvoorbeeld Marssum of Jirnsum. Er is dan wel geen echt spoor aangelegd in Leeu warden ter exploitatie van een paardentram, maar de bokkeboer heeft de paardentram toch een beetje naar Leeuwarden gebracht. Zo ging het in de paardentram 'Traag schuiven de huisjes, de velden met hier en daar een watermolentje langs de ramen. De wagen rammelt en piept, dof klinkt het geplof van de paardenhoeven in Een paardentram rond 1930 gefotografeerd op een onbekende locatie - mogeljk in de buurt van Leeuwarden Een paardentram in Leeuwarden? Na de realisatie van de tramlijn tussen Dok kum en Veenwouden, kwam de aanleg van tramsporen langzaamaan op gang in Fries land. Wel in Friesland, maar niet in Leeuwar den. Pas in het begin van de twintigste eeuw kwam in Leeuwarden de discussie over de aanleg van een tramlijn door Leeuwarden op gang. Daarbij werden er zelfs voorbereidin gen getroffen. In gemeenteraadsvergaderin gen had men het over de exploitatie van een paardentram in Leeuwarden. Aan het einde van het jaar 1907 kwam het idee van de paar dentram verschillende malen aan bod in de raadsvergaderingen. De gemeenteraad be sloot een concessie toe te delen aan de heer A.J. Krieger en jonkheer L.W. van der Goed 'voor het leggen van spoorstaven in gemeen tegrond ten behoeve van de exploitatie eener paardentram' Leeuwarder Courant, 28 decem ber 1907). Deze spoorstaven zijn echter nooit gelegd. Het idee van de paardentram in Leeu warden bleef precies dat: een idee.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2015 | | pagina 32