Nieuws van Monumentenzorg en Archeologie 37 Archeologische opgraving Blitsaerd In de maand juni is door archeologen van de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek uitge voerd bij een terp ten oosten van de wijk Blit saerd. Op het door de gemeente Leeuwarden voor onderzoek beschikbaar gestelde terrein is een deel van een terp uit de IJzertijd/Ro meinse tijd opgegraven. De open dag op 27 juni werd druk bezocht. Archeoloog Marco Bakker liet zien, dat er al vanaf de midden IJzertijd (3e eeuw v. Chr.) gewoond is op het veen. Men ontwaterde dat door greppels te graven, waardoor het droog werd en er geak kerd kon worden. Het veen ging daardoor ech ter ook inklinken tot onder de zeespiegel, zodat na ongeveer een eeuw de bewoners natte voeten kregen en weer moesten vertrek ken. Door overstromingen werd een laagje klei op het veen afgezet waarop in de late IJzertijd en Romeinse tijd nieuwe bewoners een terp aanlegden. Tijdens de open dag waren sporen te zien van die bewoning (greppels, kuilen en een waterput) en werden ook vondsten ge toond, zoals een aantal hele potten en een bronzen armring. Een foto-impressie van de open dag is te vinden op de nieuwe facebook- pagina Archeologie in Leeuwarden' De polder Wergeaster Mar Monumentenzorg Archeologie van de ge meente houdt zich niet alleen bezig met ge bouwde monumenten en archeologie, maar ook met het landschap. Cultuurhistorisch waardevolle landschapselementen worden geïnventariseerd en beschermd via het be- Open dag van de opgraving Blitsaerd Foto: Mariëlle Kenemans

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2015 | | pagina 39