Het Vierssenhuis - Tweebaksmarkt 64 Lcovo.'in} LA.il 2 Sytse ten Hoeve De fijnmazige kavelstructuur van de Ne derlandse binnensteden ontstond in de middeleeuwen en was in de zestiende eeuw wel uitgekristalliseerd. De parcelle- ring viel op door haar betrekkelijk smalle kavels met een breedte van 4,5 tot 7 meter. Een van de oorzaken daarvoor was de hoge grondprijs in het dicht bewoonde Nederland. De omwalde of ommuurde steden dwongen tot compacte bouw. Ook de maat van beschikbare balken, die een kavel konden overspannen, speelde een rol. Reeds in de zeventiende eeuw ont stond er door toenemende econo mische groei en welvaart de behoefte huizen te vergroten. Dat kon door ze te verhogen of naar achteren uit te breiden, maar wie zijn huis werkelijk allure wilde laten uitstralen, breidde het uit met nieuwbouw op een belendend perceel. Daar voor werd doorgaans een nieuwe, representa tieve gevel opgetrokken. Leeuwarden kent een dertigtal van deze 'dubbele' herenhuizen, meestal uit de 18de eeuw. Ze zijn met name te vinden aan representatieve grachten en stra ten, zoals de Nieuwestad, de Tweebaksmarkt en de Grote Kerkstraat. Opvallende voorbeel den zijn Grote Kerkstraat 31 uit 1716, het Klem rinkhuis op Nieuwestad 61 uit 1747 en het imposante, geheel nieuw gebouwde Catshuis op Nieuwestad 49, uit 1810. Niet minder op vallend is het Vierssenhuis op Tweebaksmarkt 64, dat onderdeel uitmaakt van het Provinsje- hüs. Betreffende dit herenhuis zijn de bouwre- keningen uit 1740 bewaard gebleven. Zij geven een fraai beeld van de Leeuwarder architec tuur en decoratiekunst in de eerste helft van de achttiende eeuw. Nieuwbouw 1740 De bouwheer Willem van Vierssen (1692 1782) verwierf in 1739 van de familie Boots haak het pand dat ten oosten van zijn familiehuis was gelegen. Hij liet beide pan den in 1740 verenigen achter een nieuwe dubbele voorgevel en met een dwarskap op het voorste deel. Het pand kreeg een midden gang achter een in Lodewijk XIV-stijl ver sierde middentravee in de voorgevel. Aan de achterzijde bleef zichtbaar, dat het complex uit twee panden was samengesteld. Ben Olde Meierink beschrijft de voorgevel en het huis aldus: 'De lijstgevel is vijf tra veeën breed en wordt aan de bovenzijde afge sloten door een brede kroonlijst met forse gesneden consoles, die de gootlijst onder steunen en boven de middentravee verdub- Console aan de deuromlijsting Foto: Provinsje Fryslan (Klaas Pot) beld zijn. De centrale ingangstravee is ver fraaid met een in Lodewijk XIV-stijl gesneden omlijsting met gecanneleerde platstukken met rozetten en een kroonlijst op gesneden consoles en erboven, rond het verdiepings venster, met een rijke detaillering van karia tiden en voluutvormig loofwerk en een bekroning door een opzetstuk met kuif en blind wapen. Onder het loofwerk is de date ring 'ANNO 1740' aangebracht. Het beeldsnij werk kan worden toegeschreven aan Jaan Oenema. De deur vertoont grote gelijkenis met de deur van Tweebaksmarkt 52; mogelijk dateert de deur evenals de platstukken en de kroonlijst daarboven uit de 19de eeuw. De lichtgetoogde vensters (kozijnen 18de- eeuws?) nemen per verdieping in hoogte af en zijn voorzien van hanekammen. Brede Voorgevel Foto: Harry Drent

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2015 | | pagina 4