De indijking van dl WaRQAATER MEED in \bZQfe pAULU6 jANö KLEIj A^ro^ch koopman L C 0 WtrU Èal sL 38 stemmingsplan. Een mooi voorbeeld daarvan is de polder Wergeaster Mar, zuidoostelijk van Wergea. De Wergeaster Mar is waarschijnlijk na 1200 ontstaan. Vrijwel zeker is hier turf gewonnen en hebben water en wind de gegraven petga ten steeds groter gemaakt. In 1633 werd begon nen met de drooglegging. Twee molens aan de oostkant maalden het water over de aange legde ringdijk in de naastliggende ringsloot. De vissers uit de naburige dorpen, die hun broodwinning in gevaar zagen, zouden enige malen de ringdijk doorgestoken hebben. Dit leidde echter alleen maar tot uitstel, niet tot afstel. In 1637 was het meer voorgoed droogge legd. De kwaliteit van het nieuwe land viel echter tegen. De initiatiefnemer, de Amsterdamse koopman Paulus Jansz Kley, heeft nog wel ge probeerd de schade van zijn medefinanciers te vergoeden, maar andere geplande droogma kingen gingen voorlopig niet door. Paulus Kley is begraven in het kerkje van Aegum. Zijn grafzerk (met de status van Rijksmonument) ligt tegenwoordig in de polder van het Wer- geaster Mar, in de bocht van de weg. Het op schrift luidt: 'Hier rust de Kley de ziele leeft in vreugt o mensch vreest God opdat gij leven meugt. Paulus Jans Kley is gerust den 5 sep- tembris anno 1655 oudt synde 73 iaeren.' Het Wetterskip Fryslan heeft onlangs werk zaamheden in de polder Wergeaster Mar uit gevoerd. De bestaande kade is verbreed en opgehoogd om te voldoen aan provinciale vei ligheidsnormen. Hierbij moest helaas de kwelsloot onderaan de kade wijken. Ter com pensatie van de verdwenen waterbergingsca- paciteit zijn de bestaande sloten verbreed. Op deze wijze blijft de oorspronkelijke rationele blokvormige verkaveling behouden. |i VQOPNAMFUJK TE DANKEN AAN OE IN 1655 0EÜ5AVEN IN DC KERK TT AEClUM

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2015 | | pagina 40