LeOVdLT^ LA.il zesruits-vensters zorgen voor de lichtvoor ziening van de lage tweede verdieping. Mogelijk zijn rond circa 1852 de vensters op de begane grond door de verwijdering van enkele baksteenlagen aan de onderzijde ver lengd (zie interieur). Het muurwerk van vier baksteenlagen lijkt gewijzigd en aan de on- derkant zijn de kozijnen aangeheeld (wat door het dikke verfpakket niet goed kon wor den vastgesteld). Het pand is bereikbaar via een laag bor desstoepje en van de straat afgescheiden door een sierlijk smeedijzeren hekwerk (1921?, de korte dwarsgeplaatste delen zijn nieuw, even- Jh'hi- iiti, |j "f Out »vr 1 Vu 'ifi'i'Kif -i i ld! aéMk Rouwkas van Willem van Vierssen in de kerk van Aldstjerk Foto: Theo Hop als het voor de ingang geplaatste modern vormgegeven hek).'1 Bewoners Raadsheer Willem van Vierssen stamde uit een vooraanstaand geslacht van hoge provin ciale ambtenaren, bestuurders en raadsheren in het Hof van Friesland. Hij werd op 31 de cember 1692 in Leeuwarden geboren en over leed in Aldtsjerk op 18 juni 1782. Zijn vader Mathias van Vierssen was ook raadsheer en zijn moeder Ida Margaretha van Rhala was dochter van een raadsheer." Van haar erfde hij in 1752 in Aldtsjerk de buitenplaats De Klinze, waar hij op 18 juni 1782 ongehuwd overleed en in de dorpskerk aldaar werd be graven. Een rouwkas in de kerk houdt de her innering aan hem levend. Zijn huis in Leeuwarden vererfde in de fa milie Van Sminia en had in de negentiende eeuw bewoners uit de vooraanstaande ge slachten Van Sijtzama, Deketh, Buma, Wij- ckerheld Bisdom en Fockema. Ingrijpende moderniseringen van het interieur vonden plaats omstreeks 1852. Toen kwamen onder andere nieuwe stucdecoraties tot stand. In 1921 was de inrichting tot Openbare Leeszaal en Bibliotheek. In 1980 werd het pand een onderdeel van het Provinsjehüs. De bouw en de bouwkosten In de eerste helft van de achttiende eeuw waren er in Friesland verschillende timmer bazen, die bouwkundige kennis en praktijk ervaring in de bouw combineerden met ontwerpvaardigheden. Die pasten zij vooral toe bij de bouw van voorname huizen, maar ook bij de bouw of vernieuwing van over heidsgebouwen en kerken, die archivalisch beter gedocumenteerd zijn dan het werk voor particulieren. De timmerbaas-architect was een soort leider of coördinator van het bouw project, waarin hij werkte met leveranciers van bouwmaterialen en met allerlei am bachtslieden, met wie hij doorgaans wel vaker samenwerkte.111 Een en ander blijkt dui delijk uit de bouwrekeningen met bijlagen die van het Vierssenhuis bewaard zijn geble ven: 'Specificatiën en quitantiën, so van gele-

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2015 | | pagina 5