Lcovo.'in} LA.il Schoorsteenmantel in De Klinze te Aldtsjerk Foto: Rijksdienst Cultureel Erfgoed De schoorsteenmantels waarvan melding wordt gemaakt zijn goed te vergelijken met een exemplaar, dat bewaard bleef op de Klinze in Aldtsjerk. Deze buitenplaats werd Details schoorsteenmantel op De Klinze te Aldtsjerk Foto's: Rijksdienst Cultureel Erfgoed omstreeks 1740 vernieuwd voor de moeder van Willem van Vierssen, Ida Margaretha van Rhala, maar het is onduidelijk of het pronk stuk voor De Klinze is gemaakt. Er gaat een verhaal, dat deze schouw aftomstig is uit een Leeuwarder huis van de familie Buma tegen over het Vierssenhuis. Willem Wiardus Buma (1802-1873) zou hem in 1877 geschonken heb ben aan zijn dochter Wiskje Sophia van Haersma Buma (1842-1897), de tweede echtge note van de eigenaar van De Klinze, Hector van Sminia (1829-1877), die eerder met haar zuster Catharina van Haersma Buma (1835 1857) in de echt verbonden was.VI11 De geveldecoratie van Tweebaksmarkt 64 uit 1740 vertoont een opvallende overeen komst met die van het herenhuis Nieuwestad 61 uit 1747. Dat werd gebouwd in opdracht van de vermogende schepen Jan Klemrink, die wellicht het ontwerp ook door Claas Boc- kes Balck liet maken en het beeldhouwwerk door Jaan Oenema. Over deze Leeuwarder beeldhouwer meer in een volgende afleve ring van Leovardia. Noten I Bureau voor Bouwhistorie en Architectuurgeschie denis, Bouwhistorische verkenning en waardenstelling Provinsjehus Fryslan, Leeuwarden III (Utrecht 2005), 17 II Vries, O. e.a., De Heeren van den Raede, (Hilversum/Leeuwarden 1999), 344 III Ten Hoeve, Sytse, Een herenhuis voor een patriot. Kerkstraat 35 teMakkum en zijn plaats in de Friese architectuurgeschiedenis, (Makkum 2011), 69 IV Tresoar, Archief familie Van Sminia (Toegangsnum mer 327), nr. 683. Vergelijk: Tresoar, Archief van het Hof van Friesland (Toegangsnr. 14), Bijlagen Civiele Sententies, oud nummer 805-i3a V Vriendelijke mededeling van Henk Oly VI Ten Hoeve, Een herenhuis, 71 VII Gemeentearchief De Friese Meren, Archief Sloten, nr. 310 en Roëll, Eva, Tekenen der Verlichting, (Utrecht 20i0), i84 VIII Vriendelijke mededeling van mr. Bernhard van Haersma Buma te Leeuwarden. Vergelijk: Y. Kuiper, De Klinze, (Leeuwarden 1996), 80

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2015 | | pagina 8