Rinske Heemstra en de Grote Kerk 7 pl.vx. LeOVdLT^ LA.il Bernhard van Haersma Buma Onlangs kwam een onbekende afbeelding aan het licht, die een interessante aanvul ling geeft op onze kennis van de Grote of Jacobijnerkerk. De vondst is te danken aan Sytse ten Hoeve, die hem ontdekte in de verzamelingen van het Rijksmuseum. De titel is: Rinske verlaat de kerk. Afgebeeld is een vrouw die in hevig geëmotioneerde toestand, gevolgd door haar man, de Grote Kerk uitloopt. De gravure is van de hand van Rei- nier Vinkeles (1741-1816), graveur en boekverkoper te Amsterdam, bekend illustrator van vele boe ken. Dit is een illustratie bij een boek van Adriaan Loosjes Pzn. (1761-1818), auteur en uit gever te Haarlem. Adriaan Loosjes was in zijn tijd een bekende schrijver, die tal van boeken op zijn naam heeft staan. In 1804/05 publi ceerde hij onder de titel Zedelijke Verhalen een bundel schetsen, die bedoeld was om het ze delijk besef van het Nederlandse volk op een hoger peil te brengen. De bundel was kenne lijk een succes. In 1814 verscheen een tweede druk en in 1844, vele jaren na de dood van de schrijver, nog een derde. Adriaan Loosjes schrijft in zijn inleiding, dat de schetsen volledig verzonnen zijn en geen verwijzing naar enige bestaande persoon bevatten. Zij spelen zich af in verschillende delen van het land. De zesde schets, in de derde aflevering uit 1805, heeft als titel Rinske Heemstra. Rinske komt uit een welgestelde koopmansfamilie in Leeuwarden. Een ver band met de adellijke familie Van Heemstra, zoals de website van het Rijksmuseum sugge reert, is er niet. Rinske is door aanleg en op voeding in alle opzichten een toonbeeld van deugdzaamheid. Op een gegeven moment trouwt zij met een meneer Wybrandi. Helaas komt er ook een knappe jongeman uit Amster- flodi itó Ijcij. die "Vi-nnV! tL.244. Tijdens de dienst verlaat Rinske de kerk. Haar man, komt achter haar aan. Illustratie bij het verhaal Rinske Heemstra. Gravure van Reinier Vinkeles (1741-1816) Collectie Rijksmuseum

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2015 | | pagina 9