Homokoor Onder Anderen LeoVdlr^ LA.il welke wensen en mogelijkheden er zijn voor het voeren van een gemeentelijk homobeleid. Een nieuw onderwerp voor de gemeentepoli tiek, tenminste zo lijkt het: noch in het col legeprogramma, noch in de programma's van de meeste politieke partijen wordt immers aandacht besteed aan homopolitiek op lokaal niveau. Maar ook het voeren van géén beleid is beleid in een samenleving waarin sprake is van diskriminatie ten opzichte van homosek suele mensen en waarin er nog geen sprake is van integratie van homoseksualiteit. Vandaar ook dat ondergetekenden het de hoogste tijd vinden om te breken met de suggestie dat seksualiteit een 'privé-zaak' zou zijn waar 'de politiek' buiten zou staan. Zo'n standpunt leidt er toe dat seksuele minderheden in hun bevrijdingsstrijd niet gesteund worden en de (heteroseksuele) meerderheid kan volharden in een eenzijdige heteroseksuele inrichting van de samenleving'. Opstellers waren Lou van Beetz (COC), Jan Willem Duyvendak (PAL), Ton Groot Haar (PAL), Annie Jongedijk (PvdA) en Bernhard Posthumus (D66). De nota gaat in op zaken als huisvesting, perso neelsbeleid, politiebeleid en onderwijs. Voorgesteld wordt om onder meer in de APV het artikel, dat het verboden is 'zich in een openbaar urinoir langer dan vijf minuten op te houden' en 'iemand op de openbare weg door woorden, gebaren of tekenen tot het plegen van ontucht uit te nodigen', te schrap pen of aan te passen, omdat deze artikelen de vrije beleving van de seksualiteit (in casu het 'cruisen') belemmeren. Het college nam dit niet over, omdat de regels volgens het college 'noch de bedoeling, noch het effect van ho modiscriminatie hebben'. Een motie van Duyvendak om positieve homodiscriminatie bij het personeelsbeleid in te voeren, werd tijdens de politieke beraadslagingen in getrokken. Op 8 september 1986 werd de reactienota van het college met algemene stemmen aangenomen, met uitzondering van de kleine christelijke partijen. Homohoreca en ontmoetingsplekken tussen 1970 en nu Na de sluiting van bar Monsieur in 1976 start- Beginjaren '70 was Johan Buiter (1951-2000), in Leeuwarden ook wel bekend als 'Johanna', disc jockey in bar Monsieur aan de Eewal. Later werkte hj als barkeeper in café De Gelagkamer in de Grote Hoogstraat en in café De Twee Ge zusters in de Nieuwesteeg. Foto t Kleine Krantsje ten Jurjen Broodwinder en Nico Hettinga de gaydisco Incognito aan het Noordvliet 13. Het pand was het verbouwde Passepartout, poli tiek- en kunstenaarscafé. Het vriendinnenstel Teuni van der Velde en Tineke Asma ex ploiteerde van 1982 tot in 1997 het café De Kannekijker in de Bagijnestraat 63. Meer re cente homo-horecagelegenheden waren De Koningin op de Tuinen 3, bij Jan Speelman in Herenwaltje 3/5, de Ekstra in de Grote Hoogstraat 13 en café Jones in Klokstraat 19. Alleen dat laatste is momenteel nog in bedrijf. In 1972 werd het recreatiegebied de Groene Ster aangelegd. Vanwege het grote aantal parkeerplaatsen en de wat afgelegen locatie heeft dit gebied zich snel ontwikkeld tot een homo-ontmoetingsplaats. Dat had natuurlijk ook te maken met het feit dat alle openbare urinoirs in de binnenstad waren gesloten of afgebroken. In de Groene Ster wordt al tientallen jaren gedoogd dat man nen daar met elkaar seks hebben. Wat niet wordt gedoogd is als dat publiekelijk gebeurt. Dan wordt artikel 239 van het Wetboek van Strafrecht overtreden: schennis van de eerbaarheid. Als dat wordt geconstateerd, is men strafbaar en vindt beboeting plaats. In 2004 oordeelde burgemeester Geert Dales dat mannen, die in de gemeente Leeuwarden in de buitenlucht met elkaar vrijen zonder dat anderen dat kunnen zien, niet worden ver volgd. De burgemeester was geenszins van plan een verbod te leggen op handelingen van de homoseksuelen die in de verborgen heid van de bosschages seks met elkaar hebben. 'Cruisende homo's zijn een on derdeel van onze cultuur. Als je het hier ver biedt, steekt het ergens anders de kop weer op', aldus Dales. Mannenontmoetingen horen bij de verschijnselen van de grote stad, 'dat geeft de stad kleur'. De cruisezone wordt niet met bordjes aangeduid. Dat is niet nodig, volgens Dales. 'Het is bij zeer velen bekend dat er in de Groene Ster homo-ontmoetingen plaatsvinden. Argeloze bezoekers hebben snel genoeg in de gaten dat ze in een cruisegebied terecht zijn gekomen. Tenzij je diep in de bosschages kijkt, zul je er niet mee worden geconfronteerd. Mensen die iets in de gaten krijgen en zich daaraan storen, moeten zich omdraaien en de andere kant oplopen. In de samenleving zijn nu eenmaal dingen die niet iedereen wil zien, maar die er toch zijn', aldus de burgemeester van Leeuwarden. In de praktijk wordt er wat meer omfloerst met dit onderwerp omgegaan. Onder het mom van 'onderhoud' wordt onderbegroeiing weggesnoeid (Prinsentuin) of worden paden verlegd (Groene Ster) waar door het gebruik als cruisegebied is teruggelopen. In 1986 was het elke zondagavond 'happy hour' in het COC-café aan de Druifstreek te Leeuwarden. Die avonden werden druk be zocht en het was behoorlijk gezellig. Mede doordat de kelen flink werden gesmeerd werd er volop meegezongen met het Hol-

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2016 | | pagina 25