Harmoniekwartier: vier eeuwen ambacht en armoe Lcovo.'in} LA.il Erwin Boers en Dorus van Hooff Het Leeuwarder Harmonie- of Haniakwar- tier heeft de afgelopen jaren een indruk wekkende metamorfose ondergaan. Waar eerst pakhuisjes en ruïnes het straatbeeld bepaalden, staat sinds kort een nagelnieuw popcentrum. Opgeruimd staat netjes, vin den sommige Leeuwarders, maar hiermee is ook een interessant historisch hoekje van de stad verloren gegaan. Ooit was de bin nenstad vergeven van zulke achterbuurten, die doorgaans bestonden uit een wirwar van nauwe, dichtbevolkte steegjes. In de laatste jaren voor de sloop vervulde het Harmoniekwartier een bijzondere functie: het bood beschutting aan zwervers en graffiti-artiesten. De rauwe charmes van de steegjes zijn met de afbraak grotendeels verloren gegaan, hoewel graffitispuiters het gebied nog lang niet uit het oog verlo ren zijn. Waar nu het stegengebied ach ter de Nieuwestad ligt, stroomde tot ver in de Mid deleeuwen nog de Middel zee: een lange zee-uitloper van Sneek tot aan Het Bildt. Leeuwarden kwam tot stand op de terpen van het Oldehoofsterkerkhof en rond de Eewal, waarna het zich geleidelijk uit breidde naar het zuiden, richting de huidige Nieuwestad. Pas in de 14e en 15e eeuw is het gebied tussen de Nieuwestad en het Ruiters- kwartier stap voor stap bij de stad getrokken, nadat de Middelzee was dichtgeslibd en afge- dijkt. Leeuwarden oefende destijds veel aan trekkingskracht uit op adellijke families, die graag een stadswoning bouwden binnen de veilige stad. Student Marten Meijer schreef in 1980 een uitvoerige scriptie over de Leeuwar- der stadsstinzen. Hij vertelt hoe politicus en admiraal Duco van Martena in 1552 een L-vor- mig huis aan de zuidzijde van de Nieuwestad bouwde. Dit was iets ten oosten van de hui dige Haniasteeg. Op oude tekeningen, bij voorbeeld op de kaart van Johannes Sems uit 1603, is te zien dat het aan de Nieuwestads- zijde om een vrij smal, maar diep pand gaat, waarop haaks een vleugel aansluit, die door- loopt in westelijke richting. In de binnen- hoek van beide gebouwen staat een traptoren met hierop een ui-vormig dak. De hoek van de huidige Haniasteeg en de Nieuwestad was niet bebouwd: hier lag namelijk een voor pleintje van het adellijke huis. Of er ook daarvoor al bebouwing op deze plek heeft gestaan, is onduidelijk. Het grote huis is op een gegeven moment Uitsnede van de stadsplattegrond van Johannes Sems uit 1603 van het gebied rond het Schavernek

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2016 | | pagina 28