Lcovo.'in} LA.il Timmermans in 1992 de eerste plannen pre senteerde voor een uitgaanscentrum tegen over De Harmonie. In de bijbehorende nota kwam voor het eerst de term 'Harmoniekwar tier' voor als benaming voor de drie stegen. Deze naam bleef in zwang tijdens de tijd rovende plannenmakerij die volgde, hoewel soms ook de naam 'Haniakwartier' wel werd gebruikt. Zelfs de naamgeving voor het ge plande uitgaanscentrum veranderde nogal eens in de planvorming. De gemeente sprak de afgelopen jaren in haar nota's over een 'poppodium' of 'popcentrum'. De nieuwe ge bruikers besloten echter een Engelstalige aanduiding te kiezen en spreken nu van een 'cultural hotspot', terwijl het gebouwencom plex is omgedoopt tot Neushoorn. In de zomermaanden van 2014 vond uitgebreid archeologisch onderzoek plaats in het Harmonie kwartier Foto: Erwin Boers, Leeuwarder Courant Posthumus was toegankelijk vanaf het Ruiterskwartier, maar strekte zich tot ver in het stegengebied uit. Toen het in 1843 door de erven te koop werd aangeboden, bestond dit uit de schouwburg zelf 'aan het Ruiters- kwartier en de Haniasteeg', twee naastgele gen herenhuizen op het Ruiterskwartier, een woonhuis met erf in de Haniasteeg en een woonhuis met erf in de 'IJvobrouwersteeg'. Het Schavernek was eeuwenlang een cen trum van herbergen, pensions en horeca. Logisch, want hier vertrokken en arriveerden trekschuiten uit het westen en zuiden van de provincie. Passagiers van Groningen naar Amsterdam reisden bijvoorbeeld over Leeu warden. Hier pakten zij de trekschuit naar Harlingen, om van daar over de Zuiderzee naar Holland te varen. Vanwege de lange reis verbleven heel wat schippers en passagiers in de herbergen langs het Schavernek. Hier schuimde allerlei volk rond en er vertoefden zelfs vrouwen, die zich lieten inhuren om scheepsvolk voor de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) te ronselen. De archeologische werkgroep van Aed Levwerd kreeg in 2007 en 2008 een interes sant inkijkje in het wel en wee van zo'n her- berg. Na de brand in chinees-indisch restau rant Kota Radja kon de bodem hier worden onderzocht. Dit terrein op het Schavernek grenst aan het Harmoniekwartier en loopt door tot aan de Wolvesteeg. Oorspronkelijk hebben hier twee diepe panden gestaan, waarvan het zuidelijke pand eeuwenlang be kend stond als herberg of logement. Hierachter stonden vier kleine woninkjes, die georiënteerd waren op de voormalige Messenmakerssteeg. In de 19e eeuw woonden in totaal 21 mensen in deze woningen, waaronder vele schoenmakers. De bodem onder Kota Radja bleek zeer rijk aan vondsten, vooral aardewerk. Juist daarom is het opvallend dat de opgraving van 2014 in de Wolve-, Hania- en Molensteeg een magere opbrengst met zich meebracht. Dit is we derom een aanwijzing dat de bewoners en ondernemers op het Schavernek een veel gro tere welvaart hebben gekend dan hun achter buren in de steegjes. Wie aan de gracht woonde, leefde in een volstrekt andere we reld dan mensen in de achterbuurt. Opmerkelijk genoeg heeft het stegenbuur- tje nooit een overkoepelende naam gehad. Dit veranderde pas toen PvdA-wethouder Ap Een van de aan de oppervlakte gebrachte vond sten tijdens het archeologisch onderzoek aan het Harmoniekwartier in 2014: een schenkkan netje van Chinees porcelein Foto: Erwin Boers, Leeuwarder Courant

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2016 | | pagina 34