Nieuws van het Historisch Centrum Leeuwarden LcoVO-'t^La.^: 35 Historische Atlas Leeuwarden Eind november werd de Historische Atlas Leeuwarden gepresenteerd. Het boek werd samengesteld door Meindert Schroor en het HCL in samenwerking met Uitgeverij Vantilt. De atlas is verkrijgbaar in HCL en boekhandel voor 24,50. Van 15 januari tot 30 augustus is het belangrijkste kaartmateriaal van Leeu warden ook te zien in de tentoonstelling Van terpdorp tot culturele hoofdstad in het HCL. Het Engelse Kamp De website www.engelsekamp.frl is onlangs opgezet door geschiedenisstudent Nykle Dijkstra in samenwerking met 'Eerste Wereldoorlog-sneupers' Kees Bangma, Ritske Mud en Sytze de Graaf en HCL. Op deze web site is onder meer te vinden: de globale bouwgeschiedenis van het kamp aan de Har- lingerstraatweg, naamlijsten en verhalen van geïnterneerde Britse soldaten en foto's en an dere documenten van zowel HCL als parti culieren. Het is de bedoeling dat de website de komende jaren verder wordt gevuld. De makers komen graag in contact met mensen die materiaal over het kamp, of algemener over Friesland en de Eerste Wereldoorlog hebben (via nykledijkstra@yahoo.com). Zie ook www.vianen14-18.nl, voor Leeuwarders en andere Friese soldaten die in 1914 in Via- nen waren gelegerd. 300jaar stadhuis Het 300-jarige bestaan van deze parel van 18e-eeuwse bouwkunst was een goede gele genheid om stil te staan bij de geschiedenis en de functie van dit gebouw. Zo vervulde het stadhuis tijdens de Open Monumentendag een centrale rol (en trok toen bijna 2000 bezoekers). Een reünie van raadsleden en andere (oud) gebruikers op 31 oktober werd eveneens druk bezocht. Verder werden er onder meer enkele lezingen en een teken wedstrijd voor kinderen georganiseerd. Vaandel Landstorm In augustus 2015 werd tijdens de voorberei ding van de open dagen van het oude gemeentearchief op de zolder van Grote Kerkstraat 29 een vaandel aangetroffen. Na een oproep in de Leeuwarder Courant en enig onderzoek lijkt het vrij zeker dat het een vaandel betreft van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm. Het vaandel is inmiddels overge bracht naar het HCL. Een afbeelding van de Engelse Kamp, afkomstig uit de collectie van wijlen Dirk Swierstra, onlangs overgebracht naar het HCL

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2016 | | pagina 37