Nieuws van Monumentenzorg en Archeologie Lcovo.'in} LA.il Beter behoud waardevolle begraaf plaatsen, kerkhoven en graven Onlangs is vanuit de Rijksuniversiteit Gronin gen het initiatief genomen tot het project Le vend Erfgoed. Levend Erfgoed is gericht op het bevorderen van kennis en behoud en verant woord beheer van (de cultuurhistorische waarden van) begraafplaatsen en kerkhoven in Noord-Nederland. Een aantal partijen heeft zich inmiddels bereid verklaard om mee te doen aan een proef. In eerste instantie zal worden gewerkt aan een database met gege vens over de afzonderlijke graven, het groen, het onderhoud en het beheer. Er is een belang rijke rol weggelegd voor verenigingen en vrij willigers. Ook Leeuwarden wil meedoen aan het proefproject: met de Oude Begraafplaats aan de Spanjaardslaan en het kerkhof van Re- duzum. Potentiële vrijwilligers kunnen zich aanmelden. Sabbaths-paaltje gerestaureerd Het sabbaths-paaltje, dat sinds de voltooiing van de Hoeksterpoortsbrug (1937-1938) op de grens van de Noorderweg en de Groninger straatweg stond, is begin 2015 verwijderd in verband met restauratie. Siersmid Geert Rosier uit Akkrum heeft in opdracht van de gemeente het deels doorgeroeste ijzeren paaltje hersteld, van een deksel voorzien en groen geschilderd. Het paaltje gaf vanouds de symbolische grens of afsluiting (eroev) van de binnenstad aan. Volgens de Joodse wet mochten er op sab bath geen spullen gedragen worden naar een plaats buiten de stadsmuren en toen die ver dwenen, werden op die plaatsen paaltjes ge plaatst. Sinds 2009 staat het object op de gemeente lijke monumentenlijst. Begin 2016 wordt het sabbaths-paaltje herplaatst. Bij de paal komt een informatiebord. Resultaten opgravingen Harmoniekwartier In november werden de belangrijkste resulta ten van de archeologische opgravingen tussen Haniasteeg en Schavernek gepresenteerd. Ar cheoloog Juke Dijkstra en anderen vertelden over hun onderzoek op 8 november in het HCL. Ook het opgravingsrapport is inmiddels gepubliceerd. Tot de zomer staat in het HCL een kleine expositie met vondsten van dit ter rein, waar inmiddels cultureel centrum Neus hoorn is verrezen. Windvaan Hoeksterpoort teruggevonden? Tijdens de voorbereiding van de restauratie van de kerk van Tersoal kwam het verzoek om een oud verhaal te checken. Volgens overleve ring zou de windvaan van één van de Leeuwar der stadspoorten zijn hergebruikt voor die kerk. Dat zou waar kunnen zijn, want bekend is dat delen van de poorten in 1831 als sloop materiaal zijn verkocht. Anjo Veeman, des kundige op het gebied van de Leeuwarder poorten, vergeleek een foto van de windvaan met oude afoeeldingen van de stadspoorten. Hij concludeerde dat er opvallende overeen komsten zijn tussen de windvaan op tekeningen van de Hoeksterpoort en het exemplaar op de kerk van Tersoal. Zo bezitten beide de vier karakteristieke wimpeltjes. Het deels doorgeroeste ijzeren sabbaths-paaltje Foto Gemeentelijke afdeling Monumentenzorg en Ar cheologie

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2016 | | pagina 38