Brievenbus Mailbox Lcova-"tNÏLA.4l 37 Eikenstraatflats Het verhaal van Olivier Mouwe over de flats aan de Eikenstraat in Leovardia 48 bracht mij de ervaring van mijn zuster met die flats in herinnering. Ons gezin heeft van 1932 tot 1947 gewoond op Ekster straat 2 en mijn zuster Anna en ik gingen naar de in hetzelfde blok liggende School 15, later de Leeu- werikschool. Na de lagere school koos ik voor de techniek, zij voor het onderwijs. Toevallig werd ze onderwijzeres aan diezelfde school 15. Ze is ongetrouwd gebleven en voor ongehuwden was het toen niet eenvoudig een zelfstandige wo ning te krijgen. Ze had daarom een kamer bij parti culieren in de Spechtstraat. Dat was tijdens de bouw van de flats aan de Eikenstraat, waarvoor ze had ingeschreven en ook al een woning had toege wezen gekregen, in de eerste flat aan de stadkant. Ze beschikte over de sleutel en was al in de woning geweest. Toen sloeg het noodlot toe. Bij het oversteken van de Leeuwerikstraat, bij de Spechtstraat, werd ze aangereden door een auto en met forse verwon dingen, ook aan het hoofd, in het Diaconessenhuis opgenomen. Toen ik daar twee dagen later (ik woonde intussen met mijn gezin in Den Haag) bij haar op bezoek was, kwam ook haar verhuizing ter sprake. Ze vroeg of ik naar de flat wilde gaan om er een oordeel over te geven. Met name ook over iets hinderlijks wat ze had ontdekt, zonder dat overi gens te benoemen. Ik heb dat meteen gedaan en het enige hinder lijke wat ik merkte was een bromtoon in de woon kamer, waarvan ik ontdekte dat die van de verwarmingsradiator kwam. Ik heb dat vervolgens tegen mijn zuster gezegd en ze zei dat dat precies was waar ze tegenop zag, ook gezien haar hersen schudding. Ik ben toen met de beheerder gaan kij ken en die constateerde dat de geluidshinder alleen in die flat en in die kamer aanwezig was, dat het een resonantiekwestie was en dat er weinig aan te doen was. De flats hadden een gemeen schappelijke verwarming. Het zag er zorgelijk uit. Toen kwam de oplossing. In een van de andere flats was een stuurman-in-ruste van de Grote Vaart komen wonen, die geklaagd had dat hij 's-nachts niet kon slapen doordat het er zo stil was. Hij was motorgeluid gewend geweest. De ruil slaagde toen tot beider tevredenheid en met goedkeuring van de woningbouwvereniging. Heel lang heeft mijn zuster er overigens niet ge woond. Intussen was namelijk ook de bouw van flats aan de Anjen begonnen, die veel dichter bij haar school in de Leeuwerikstraat lagen. Door ruil kon zij daar een begane-grond woning krijgen. Ze heeft daar gewoond, en ook les gegeven, tot ze, vrij jong en waarschijnlijk mede ten gevolge van het ongeval, in 1976 overleed. Cor Boonstra, Benthuizen Franciscus Lammers als ordinaire struikrover In Leovardia 47 van mei 2015, wordt in het artikel over de berechting van 'foute' stadgenoten ook de naam genoemd van SD-voorman Franciscus Lam- mers. Dat deze schurk niet alleen fout was, maar ook lange vingers had, moge blijken uit het vol gende voorval. Na de overval van de Duitsers op de timmer fabriek aan de Dokkmer Ee, waar tot 15 juli 1944 het hoofdkwartier van de KP in Friesland was ge vestigd (zie Leovardia 41 van mei 2013) werd het woonhuis van directeur Harmen Kingma een paar nachten daarna door een groep landwachters, onder leiding van Lammers, grondig doorzocht op voor de KP belastende informatie. Ik citeer nu uit de oorlogsherinneringen van mijn vader: 'De 'heren' hadden niet alleen belangstelling voor ons persoonlijk, ons zilverbestek, de spaarpotten van de kinderen en mijn filmcombinatie met films namen ze ook mee.' Van deze filmapparatuur, bestaande uit een smalfilmcamera, een projector en een kofferbeeld scherm, die hij in de jaren dertig bij Plantinga in de Sint Jacobsstraat had gekocht, waren gelukkig na de oorlog de rekeningen met de daarop ver melde identiteitscodes, nog voorhanden. Lammers maakte deel uit van de SD die het hoofd kwartier had in het beruchte Scholtenhuis in Gro ningen. Daardoor kon hij beschikken over een woning in Winschoten en waarschijnlijk vond hij het daar, meer naar het oosten, wel zo veilig. Na de bevrijding werd dit huis ontruimd en kwam onder andere de geroofde filmapparatuur te voorschijn. Na een tip van de plaatselijke politie reisde Har- men Kingma, met zijn oudste drie kinderen, op een zaterdagmiddag in juni 1945 af naar Winscho ten, met de rekeningen van Plantinga bij zich, om zijn eigendommen weer op de geëigende plaats te krijgen. Van de overige geroofde goederen - ze zul len wel onder de landwachters zijn verdeeld - is nooit iets teruggekomen. Bij de grote brand van het Old Burger Weeshuis aan het Zaailand in de nacht voor de bevrijding zijn de familiefilmpjes, met daarop onder meer de eerste stapjes van de kinderen, mee in de vlammen opgegaan. De SD zal ongetwijfeld deze filmpjes hebben gescreend op informatie over de KP in Friesland. Nog jaren lang heeft Harmen Kingma plezier gehad van zijn verloren gewaande hobbyspullen. Zo heeft hij begin jaren '50, toen de timmerfabriek dankzij de wederopbouw een bloeiperiode door maakte en een mega-order in de wacht sleepte van oliemaatschappij Caltex Nederland voor de bouw van meer dan 300 prefabwoningen, bestemd voor de olievelden van Sumatra, van de daaraan verbon den werkzaamheden door de meer dan 100 werk nemers die toen bij de fabriek in dienst waren, prachtige zwart/wit filmopnames gemaakt, die later weer op dvd zijn overgezet. Maar dat is een ander verhaal, dat gelukkig niets met 'vriend' Lammers heeft te maken. Ale M. Kingma, Leeuwarden Spookhuizen aan de Groningerstraatweg? De heer Koos Pietersma viel over een wel zeer bij zonder fenomeen, dat ook de redactie reeds was opgevallen bij het bepalen van de exacte locatie van het in een bijdrage van Ellen Bij de Weg ver melde, en door een bombardement op 27 januari

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2016 | | pagina 39