LcOVO-'inÏla. Ji 38 In hetjaar na de sloop van de laatste veertien woningen aan dit deel van de Groningerstraatweg, onderging de omgeving een totale metamorfose in ver band met de ombouw tot autosnelweg. De foto is in april 1969 genomen vanaf de meest oostelijke 10-hoogflat Fiersicht aan de Eikenstraat. Rechtsonder is de Schieringersloot zichtbaar. In het verlengde daarvan, ongeveer ter plekke van de nieuw aangelegde ventweg links, stonden tot 1968 de veertien ge sloopte woningen Foto: Friesch Dagblad 1944 zwaar beschadigde woninkje van haar groot ouders aan de Groningerstraatweg. In dit artikel in Leovardia 48 werd verwezen naar een foto van de flats aan de Groningerstraatweg, met daarvoor een rijtje huizen (pagina 23). Op de uitsnede van de stadsplattegrond van 1943 (pagina 19) komen deze huizen in het geheel niet voor. De heer Pietersma kan zich evenwel niet voorstellen dat de huizen pas na de oorlog zijn ge bouwd, dus moeten ze er - hetgeen ook blijkt uit de bijdrage van Ellen Bij de Weg - in 1943 reeds hebben gestaan. Aan de redactie dus de vraag of die een verklaring heeft waarom ze dan niet op deze zeer nauwkeurige en gedetailleerde platte grond zijn ingetekend. De redactie kan niet anders dan concluderen, dat bij het uitgeven van stadsplattegronden niet al te nauwkeurig te werk werd gegaan. Ook de kaart van 1937 laat geen bebouwing ter plekke zien. Ook op topografische kaarten, te bekijken op de on langs gelanceerde website van het kadaster www.topotijdlijst.nl lijken de huisjes hoe dan ook vóór 1961 niet voor te komen. Het adresboek uit 1933 laat de Groningerstraatweg eindigen met nummer 170, dan wel de boerderij 'Heechterp', waarop veehouder Minse de Jong tot aan de af braak in 1959 boerde. Later (1948) had deze boerde rij huisnummer 234, doch volgden daarop - ondanks de gemeentelijke herindeling van 1944 - nog de 'even' adressen 10 rood t/m 48 rood. Pas het adresboek van 1954 hanteerde voor deze 'rode' huisnummers een nieuwe nummering, zij het, dat er op 234 nog een huisnummer 236 volgde, alwaar een boerenarbeider woonachtig was. Daarna volg den de even nummers 316 t/m 342 en de nummers 400 t/m 404. Het leek de redactie zeer onwaar schijnlijk, dat deze woningen er 'slechts' 20 jaar zouden hebben gestaan, temeer daar ze een typische jaren '30 stijl laten zien. Uiteindelijk bleek, dat achter in het adresboek van 1933, onder Leeuwarderadeel, de genoemde bebouwing onder Lekkum wordt vermeld. Hier wordt de hele serie huizen van nummer 2 t/m 50 rood reeds genoemd. Navraag bij Ellen Bij de Weg lokte de volgende reactie uit: 'Ja, het blijft raar dat dat rijtje huizen niet op de kaart van 1943 staat. Toch moet het er al gestaan hebben toen mijn vader daar met zijn familie kwam wonen in 1935. De herinneringen van mijn vader, ook aan die huizen en hun bewo ners, zijn uit de periode van 1935 tot 1944.' Uit ver dere naspeuringen van Ellen in de database op de bouwvergunningen van Leeuwarderadeel bleek dat er in Lekkum, zo tussen 1928 en 1933, behoorlijk moet zijn gebouwd, en in het bijzonder aan de Groningerstraatweg. Waar en wat er precies werd gebouwd wordt in de database niet vermeld, maar het zou haar niet verbazen als dit rijtje huizen er ook bij heeft gehoord. De meeste bouwvergunnin gen werden afgegeven tussen 1928 en 1933. In 1921 werd aan de Groningerstraatweg reeds een bouw vergunning voor een houten hok verleend, doch het lijkt niet waarschijnlijk dat de Lekkumer huizen in of voor 1921 zijn gebouwd. Ter rectificatie van het bijschrift van de foto van Groningerstraatweg 2-4 op pagina 20 van Leovardia 48 dient nog te worden opgemerkt dat de foto niet dateert van kort na, doch van kort vóór de Tweede Wereldoorlog. redactie Leovardia, Leeuwarden

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2016 | | pagina 40