Jaan Oenema (1684/'85-1764), beeldhouwer in Leeuwarden Lcovo.'in} LA.il 2 Sytse ten Hoeve In een vorige aflevering van Leovardia werd de bouw beschreven van het Viers- senhuis dat als Tweebaksmarkt 64 deel uit maakt van het Provinsjehus. De fraaie natuurstenen decoraties aan de gevel en de monumentale houten binnentrap met goed gesneden trapbalusters bleken in 1740 te zijn vervaardigd door de beeld- en steenhouwer Jaan Oenema. Over hem en zijn oeuvre, zowel in als buiten Leeuwarden gaat dit artikel. In de eerste helft van de achttiende eeuw stond de Leeuwarder bouw- en decora tiekunst sterk onder invloed van de uit Frankrijk naar Nederland gevluchte hugenoot Daniël Marot (1661-1752). Hij was architect en graveur en gaf ruim 250 gravures uit van gebouwen, tuinen, decoraties en meu bels. Marot leverde belangrijk werk voor het Stadhouderlijk Hof in Den Haag en dat in Leeuwarden, de plaats waar zijn leerling An- tonius Coulon (circa 1682-1753) zich vestigde. De Marot-stijl heeft zijn oorsprong in de Franse barok en wordt gekenmerkt door zware, maar decoratieve symmetrische vor men. De vier belangrijkste Leeuwarder beeld houwers die in deze stijl werkten waren Jaan Oenema (1689-1754)^ Gerbrandus van der Haven (circa 1692-circa 1765)," Jacob Sydses Bruinsma (1698-1763)™ en ook nog Johannes Hardenberg (1714-1778), die vooral in de stijl van het Rococo werkte.IV Ze hadden genoeg emplooi: in Leeuwarden werden veel heren huizen gebouwd of vernieuwd en op het Friese platteland was er volop werk aan de vele states en kerken, niet in de laatste plaats aan grafstenen. Daarnaast leverden ze werk voor diverse overheidsgebouwen. Leven Jaan Oenema werd in 1684 of 1685 onder Sneek in Ysbrechtum geboren uit de rooms- katholieke ouders Oense Hepkes en Tietje Gerbens. Op 16 augustus 1708 werd hij, ko mend van Ysbrechtum, opgenomen in het Leeuwarder gilde van metselaars en steen houwers. Twee weken later, op I september 1708 huwde hij voor het gerecht met Lysbeth Hiddes (Scrinerius). Oenema had tot zijn overlijden in Leeuwarden een steenhouwerij, onder andere op de Nieuweburen. Op 5 april 1764 werd hij begraven bij de Galileeërkerk. Zijn enige zoon Onesinnes (Oene), die in 1711 in de roomkatholieke statie van de Francisca nen aan de Breedstraat was gedoopt, leefde niet meer. Vermogen en nalatenschap Uit een testament van 19 december 1760 en een inventarisatie van zijn nalatenschap van 11 mei 1764 blijkt dat Jaan Oenema een welge steld man wasV. Behalve zijn woonhuis aan de Nieuweburen bezat hij nog huizen aan de Tweebaksmarkt en aan de Turfmarkt en ver der scheepsparten (niet gewaardeerd). Aan landsobligaties en obligaties aan particulie ren (waarvan vele uit adel of patriciaat) bezat hij ^8.946-5-0 en aan 'gereed geld' ^930-6-0 zodat zijn vermogen ƒ20.876-II-0 bedroeg. Dat zou in 2015 €212.000 zijn geweest. Erfge namen werden achternicht Johanna Folkerts Crasburg en haar kinderen uit het huwelijk met de Sneker koopman Hidde Cluistra. Zij stamde uit een roomskatholiek geslacht van Sneker apothekers. Haar grootmoeder, Trijntje Gerbens was een zuster van Tietje Gerbens, de moeder van Jaan Oenema. Verder waren er tal van legaten in geld en in natura (huizen, huisraad, een staande klok, goud en zilver, een portret van Lysbeth Hiddes Scrine- rius) voor andere familieleden en voor dienstpersoneel. Orgelkas te Sint Annaparochie Collectie Sytse ten Hoeve

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2016 | | pagina 4