I Orgel Waalse kerk Lcovo.'in} LA.il meeste werk uit. Vanwege zijn lidmaatschap van de roomskatholieke kerk, zal hij zeker speciaal klandizie hebben gehad van zijn geloofsgenoten. Korfmakersstraat - Heerestraat 24 Uit archiefstukken is bekend dat Jaan Oe- nema in 1737-1739 werkte aan de decoratie van een voornaam herenhuis aan de zuid zijde van de Korfmakersstraat.™ De verbou wingswerkzaamheden vonden plaats onder leiding van timmerbaas Claas Bockes Balck in opdracht van Karl Christoph, Graf von Wied (1711-1757) en Judith Maria van Aylva (1698 1756). Het imposante huis met bijgebouwen en stallen werd in 1907 afgebroken om in Schoorsteenmantel in het Coulonhus Foto Johan de Haan 1909 plaats te maken voor een uitbreiding van het Provinsjehüs naar ontwerp van Hen drik H. Kramer.™1 Uit een kwitantie van 23 juni 1739 blijkt dat Jaan Oenema voor /280-8- 8 natuursteen en arbeidsloon voor beeld houwwerk in steen en hout leverde. Het houtsnijwerk was onder andere voor een schoorsteenmantel (een schilderijlijst en 'krommers', een schelp, twee krullen aan krommers), een kamerdeur (twee zijkrullen en een lijst en een schelp) en 192 'roosjes'. Deze rozetten werden geplaatst op lijsten en op het servetwerk. Coulonhus Het snijwerk van Jaan Oenema in de Korfma- kersstraat bleef niet bewaard en evenmin dat aan het huis van Zacheüs van Ghemmenich, die in zijn administratie in 1718 melding maakt van werk aan een schoorsteenmantel.® Belangrijk nog bestaand werk van Jaan Oe- nema is op grond van stijlvergelijking aan te wijzen in het Coulonhüs, Doelestraat 4 van de Fryske Akademy. Vooral de schoorsteenman tels in de zaal en in een tweetal andere ver trekken zijn karakteristiek voor zijn werk.X Goed gedocumenteerd is één van de belang rijkste werkstukken van Jaan Oenema: het snijwerk uit 1742 aan de orgelkas van het door Michaël Schwarzburg gebouwde orgel in de Waalse kerk in Leeuwarden. Van deze schenking van prinses Anna van Hannover is het snijwerk ongetwijfeld het meest uitbun dige en indrukwekkende van Oenema's werk. Sinds de restauratie van de orgelkas in 1986 spreekt het snijwerk veel meer, doordat de sombere okerkleur van de kast werd vervan gen door een blauw-groene kleur.XI Preekstoelen Op grond van stijlvergelijking zijn enkele opvallende werken toe te schrijven aan Jaan Oenema. Het zijn de preekstoelen van de roomskatholieke Sint Bonifatiuskerk te Leeu warden en de preekstoel uit de roomskatho- lieke Statie van de Franciscanen aan de Breedstraat/Sacramentsstraat. De barokke kuip van de preekstoel in de neo gotische Bonifatiuskerk (gerestaureerd in 2002) is afromstig uit de schuilkerk van de Jezuïetenstatie aan de Vleesmarkt (nu Nieu- westad) ter plaatse van de bioscoop TivoliXI1. Kenmerkend voor het werk van Oenema zijn de randen met zware acanthusbladmotieven, de knorlijsten en de bijzonder zware knop pen en snijstukken met engelenkoppen onder de kuip. De lijsten, die de kuippanelen van elkaar scheiden, hebben bladornament, waarin eenvoudige rocailles zijn verwerkt. Dit wijst er op dat de preekstoel omstreeks 1750 zal zijn gemaakt. De herkomst van de preekstoel uit de kerk van de Jezuïetenstatie wordt duidelijk door de afteeldingen op twee panelen: Sint Ignatius de Loyola, de stichter van de Jezuïetenorde en Sint Franciscus Xa- verius, de bekende zendeling uit de orde. Op het voorste paneel is Christus als Salvator Snijwerk aan het Schwarzburgorgel in de Waalse kerk Collectie Sytse ten Hoeve

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2016 | | pagina 6