LeoVdlr^ LA.il Preekstoelkuip in de Sint Bonifatiuskerk Foto Albert Reinstra Mundi afgebeeld met een wereldbol in zijn rechterhand en de linkerhand zegenend opgeheven. De afteeldingen in ovalen met knorlijsten rusten, geheel in de stijl van Oenema, op piëdestals en zijn omgeven met siervazen en bladornamenten. In 1926 raakte een rijk gebeeldhouwde preekstoel uit de oude roomskatholieke Sint Wirokerk van Easterwierrum in de handel. In 1932 was hij te koop bij de antiquair J. de Vries Gzn. aan de Herengracht te Amsterdam. Er bleven foto's van bewaard.™ De preekstoel bleek in 1800 voor /70-0-0 te zijn aangekocht uit de in 1794 opgeheven statiekerk van de Franciscanen aan de Breedstraat/Sacraments- straat te Leeuwarden.XIV Tot deze statie be hoorde Jaan Oenema. Het snijwerk verraadt zijn hand. Ook de ornamenten aan deze preekstoel zijn karakteristiek voor Oenema's werk. De verbinding tussen het kleine klankbord met lambrequins en de kuip bestaat uit een rug- geschot, waarop de Salvator Mundi is weerge- geven. Bazuinengelen flankeren het schot. De kariatiden op de hoeken van de kuip zijn alle gorieën op Geloof, Hoop en Liefde. Daaronder zijn de engel, de leeuw, de os en de adelaar aangebracht als symbolen van de vier evan gelisten. De beelden in poortvormige nissen op de kuippanelen, wekken de indruk jonger (van 1800?) te zijn. Mogelijk werden ze vervaar digd door de roomskatholieke Leeuwarder beeldhouwer Eduard Bruinsma (1768-1843). Het zijn uitbeeldingen van Mozes, de Gerech tigheid en van de Goede Herder (twee maal). Hier moet terzijde de opmerking worden gemaakt dat er in de protestantse kerk van Steenwijkerwold een verwante preekstoel aanwezig is. Opzet en decoraties maken aan nemelijk dat het ook een werkstuk van Jaan Oenema is. Er moet rekening mee worden ge houden dat deze preekstoel is aangekocht uit een roomskatholieke kerk en voor gebruik in een protestantse kerk is aangepast. Opvallend is het opnieuw voorkomen van de Salvator Mundi (gewijzigd) op het ruggenschot en de flankerende bazuinengelen. De armen van de kariatiden op de hoeken van de kuip zijn ge wijzigd. De kuippanelen zijn leeg op het voorpaneel na. Daar is een allegorie op Afrika weergegeven, maar met een toegevoegd kerkje als attribuutXV. De kuip rust op een engelenfiguur. Besluit Jaan Oenema is in de eerste helft van de acht tiende eeuw in Leeuwarden een belangrijke ambachtskunstenaar geweest. Het archi valisch aantoonbaar werk van hem en het toegeschreven werk getuigen daarvan. Zijn meesterwerk is de decoratie van de orgelkas in de Leeuwarder Waalse Kerk. Jaan Oenema werkte in de Daniël Marotstijl, die dankzij het Friese stadhouderlijk hof bloeide. Nader on derzoek zal nog meer van zijn werk aan het licht kunnen brengen in Leeuwarder inte rieurs en, vooral wat grafzerken betreft, in Friese kerken. Noten I Hoeve, Sytse ten, Friese preekstoelen (Leeuwarden 1980) 31, 97 en 101 en Het orgel van de Waalse Kerk van Leeuwarden, in: Friese Orgelkrant 2013, (Leeuwarden) 20-22 II Hoeve, Sytse ten, Friese preekstoelen (Leeuwarden 1980) 31 en 144; Haan, Johan de, Hier ziet men uit paleizen (Assen 2005) 242-244 III Hoeve, Sytse ten, Jacob Sijdses Bruinsma - Meester steen- en beeldhouwer te Leeuwarden, in: De Vrije Fries LVI (1976) 57; Friese preekstoelen (Leeuwarden 1980) 31 en 144 IV Hoeve, Sytse ten, Rococo uit Dokkum op het Loo, in: De Sneuper 26-1, (Dokkum 2013) en Twee preekstoelen voor de Grote Kerk van Dokkum, in: Publicaties Alde Fryske Tsjerken 11 (2013) 25-28 V Tresoar, Archief Hof van Friesland (Toegangsnum mer 15), nr. 15064 en oud nummer SS-972-2 VI Engels, Martin, Atlas van Blaeu, home.online.nl/m.borgonjen/Blaeu/tekst.htm VII Gelderse Archieven, Huisarchief Waardenburg Neerijnen (Toegangsnummer 439), nrs 106-107. Vriendelijke mededeling van Ben Olde Meierink te Utrecht VIII Bureau voor Bouwhistorie en Architectuurgeschiede nis, Bouwhistorisch verkenning en waardenstelling Pro- vinsjehus Fryslan, Leeuwarden III, (Utrecht 2005), 22 IX Tresoar, Archief Beyma thoe Kingma (Toegangsnr. 319), Journaal van ontvangsten en uitgaven, nr. 80 X Ottema, Nanne, Het Coulonhus, in: De iepening fan de Fryske Akademy, (Assen 1938), 27-41 en Boersma, Pieter en K. Sikkema, It Coulonhus, de sit fan de Fryske Akademy, (Ljouwert 2013), passim XI Hoeve, Sytse ten, Het bestek en het snijwerk van het orgel in de Waalse Kerk van Leeuwarden, in: Friese Orgelkrant 2013 (Leeuwarden), 20-22 XII Jorna, Hans P., De statiekerken in Leeuwarden, in: Tjebbe J. de Jong e.a. Van Vitus tot Titus, (Leeuwar den 2009), 33-48 XIII Het GildeboekXI-3 (1928), 95-96 XIV Oldenhof, Harm, In brêge dy't bliuwt, (Ljouwert 1978), 131 Dank aan Dolf van Weezel Errens te Hempens

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2016 | | pagina 7