PHILIPS RADIO Luistert f 160.— Lcovo.'in} LA.il 18 m*t PM ups Lutfspraksr GRONINGERSTRAATWEG 6 bov. hoek Bleeklaan Telefoon 2161 APARTE TOONKAMER Sommige technische bedrij^es boden een eigen product aan Advertentie Leeuwarder Nieuwsblad, 16 juni 1928 politiek ongebonden omroep van te maken naar Brits model, waar de BBC vanaf het aller eerste begin het uitzendmonopolie bezat. Bij zonder was ook de aandacht die de HDO al besteedde aan de provincie. Zo ontstond na de geslaagde Friese avond - die op 12 februari 1926 was uitgezonden - bij Vogt het idee van de HDO Stedentochten, waarbij de program ma's op locatie zouden worden opgenomen en uitgezonden. Zo vond op 15 november 1926 de eerste uit zending uit het noorden plaats waaraan tal van Leeuwarder ensembles meewerkten. De drie ruimtes van Zalen Schaaf waren flink bezet met leden en belangstellenden die niet over een radio beschikten. De verslaggever van de Leeuwarder Courant besloot juist zijn toes tel op Hilversum af te stemmen om in de eigen huiskamer de avond mee te maken. Het was rustig in de ether zodat de lijnuitzending uitstekend doorkwam. Wel liep het nogal om vangrijke programma, dat 's avonds van 8-10 uur gepland was, enorm uit en eindigde de uitzending pas rond middernacht met het Friese volkslied, dat door de Arbeiders Mu ziekvereniging Ons Genoegen werd gespeeld. Met een grote variatie aan programma's, waaronder veel muziek door onder meer het eigen HDO orkest en uitvoeringen vanuit het Concertgebouw, vulde de HDO de program ma's op de zender van de NSF. De gedeelde ether Omdat deze programma's niet alle beschikbare zendtijd vulden gaf de NSF als eigenaar van de zender ook anderen de gelegenheid een pro gramma uit te zenden. Zo sprak op 27 juni 1924 de minister van Financiën Colijn een uur lang over de noodzakelijke bezuinigingen in verband met de slechte financiële toestand van ons land. Dergelijke uitzendingen toon den de mogelijkheden van dit medium voor het algemeen belang. Een eerdere uitzending, in april 1924 met een lezing door de evangelist Johannes de Heer, had echter onvoorziene ge volgen doordat een aantal luisteraars nu vond dat het tijd werd voor de oprichting van een eigen christelijke vereniging voor draadloze telefonie. Dit leidde op 15 november 1924 tot de oprichting van de NCRV, waarbij de vereni ging voor ƒ3000,- een jaar lang op de woens dagavond zendtijd van de NSF huurde en meteen besloot tot het uitgeven van het Chris- Natuurlijk kwamen al vrij snel grote merken als Philips en Erres met hun toestellen op de markt zoals deze reclameposter uit 1927 laat zien Collectie Aldert Toornstra telijk Tijdschrift voor Radio als officieel orgaan van deze omroep. Op 24 december vond al de eerste radio-avond plaats, waarbij iedereen die een ontvangtoestel bezat, werd verzocht vrienden en kennissen uit te nodigen om zo veel mogelijk personen in staat te stellen deze belangrijke avond te volgen. Dit alles natuur lijk tot grote woede van Vogt, die hiermee zijn ideaal van één algemene neutrale omroep in rook zag opgaan. En inderdaad, nadat pater Van Ginneken op 24 september 1924 een lange rede voor de HDO (in feite NSF) had uitgesproken, besloot ook het katholieke volksdeel tot het vormen van een eigen Katholieke Radio Omroepver eniging, waarvan de eerste uitzending op 24 november 1925 plaats vond. Inmiddels was duidelijk geworden dat de HDO toch ook niet die algemene omroep bleek te zijn waar het zich voor uitgaf. Met name het socialistische deel van de bevolking herkende zich niet in de 'neutrale' programma's en dus vond men daar ook de tijd rijp voor een eigen geluid in de ether. Op 1 november 1925 werd de Vereniging voor Arbeiders Radio Amateurs (VARA) opge richt en op 7 november vond een eerste uit zending plaats. Hoewel de door de overheid ingestelde Commissie Posthumus adviseerde om tot één neutrale omroep te komen, voel den met name de KRO en de NCRV daar niets voor en een nieuwe commissie adviseerde in 1926 dan ook een omroepbestel, waarin iedere levensbeschouwing gelegenheid moest krij gen haar beginselen uit te dragen. Onderlinge haat en strijd Deze ontwikkeling betekende voor de HDO - inmiddels tot AVRO omgevormd - dat de Hil- versumse zender voortaan met anderen moest worden gedeeld en er dus minder zendtijd overbleef. Dit leidde al snel tot onverkwikke lijke propaganda, waarbij vooral de VARA, die in 1926 op de zaterdagavond uitzond, het vaak moest ontgelden. Zo werd het dringen op die ene zender maar gelukkig werd in oktober 1927 een nieuwe moderne zender in Huizen in gebruik genomen. Deze werd vervolgens voor de KRO en NCRV bestemd, zodat de Hilversumse zender nu door de AVRO en

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2016 | | pagina 20