LUISTERVINKEN TE WAPEN!!! WOENSDAG 25 APRIL AJ5, 8 UUR, BIJEEN TE KOMEN IN HET ORANJE-HOTEL TE LEEUWARDEN. Alle luistervinken van den A, V. R. O., die het wel meenen biet den on-£olitieken radio-omroep in Nederland, worden dringend uitgehoodigd door het hoofdbestuur der vereeniging „DE VRIJE LUISTERVINK" om Toegang op vertoon van luistervinkkaart laatst halfjaar 1927 of le halfjaar 1928 der A. V. R. O., A. N RO en N. O, V. Ernstige gevaren bedreigen onzen vrijen omroep en wij ver trouwen er op dat zekerlijk Friesland, rijn echoone traditie getrouw, in het geweer zal komen voor zijn Vrijheid.ditmaal niet ter zee of te land maar IN DEN AETHER en dus tenslotte in de binnenkamer van het huiselijk gezin 1 Sympathie-betuigingen uit Friesland worden inmiddels gaarne ingewacht door. Ds. J. H. C. KATER te Wirdum (Fr.). Telefoon Leeuwarden 5202. OP FRIEZEN VOOR DE VRIJHEID IN DEN AETHER. Het Hoofdbestuur der Ver. „de Vrije Luistervink**. LeovdiiN) LA.il Het behoud of het verkrijgen van een plaats in de ether leverde vaak felle 'strijd' op waarbij leden een belangrijke rol speelden, blijkens een advertentie van 21 april 1928 VARA (deze laatste aanvankelijk slechts voor een paar uur) kon worden gebruikt. In 1930 werd de zendtijd wettelijk geregeld door het Radio-Reglement en het Zendtijdbesluit waar bij elke omroep evenveel zendtijd kreeg toege wezen. De AVRO vond dit als grootste vereniging onjuist en wenste als algemene omroep meer zendtijd want, zo vond men: 'de andere omroepen hadden niet zoveel tijd nodig voor hun specifieke programma's zoals kerkdiensten of propagandatoespraken.' Deze omroep, die vrijwel de gehele Hilversumse zender ter beschikking had, vond het niet wenselijk dat de nieuwkomers ook program ma's zoals concerten gingen uitzenden. Pro gramma's die de AVRO al jarenlang had verzorgd en dit, zo vond men, het beste kon. Vooral het feit, dat de VARA vanaf mei 1930 evenveel tijd op de Hilversumse zender kreeg, wekte bij de AVRO veel woede, terwijl ook kranten als De Telegraaf en de Nieuwe Rotter- damsche Courant zich negatief uitlieten over deze gelijkberechtiging. Men verwachtte wei nig van de toekomstige uitzendingen, omdat deze (arbeiders)omroep geen geld genoeg zou hebben voor uitzendingen die konden concur reren met de AVRO-avonden. Zo bleek deze omroep van Vogt eerder liberaal dan neutraal te zijn. In de nieuwe wet werd ook bepaald dat de inhoud van wat werd uitgezonden, moest worden beoordeeld door de zogenaamde Radio Controle Commissie. Deze kon uitzen dingen verbieden die een gevaar opleverden voor de veiligheid van de staat, de openbare orde of de goede zeden. Vooral de VARA werd vaak het slachtoffer van deze censuur, waarbij bijvoorbeeld niet alleen uitzending van De In ternationale, maar ook van een toneelstuk als De Moeder van Maxim Gorki (in een vertaling van Bertold Brecht) werd verboden. Radio kopen of bouwen Hoewel het aantal bezitters van een radiotoe stel wel geleidelijk toenam, bleef dat aantal de eerste jaren nog vrij gering. De toestellen ble ven nogal prijzig. Zo kostte een 4-lamps toe stel in 1925 nog 175 gulden en moest voor een eenvoudig apparaat in 1926 bij de firma Van Keulen in de Sint Jacobsstraat - een speciaal zaak in naaimachines - wel 165 gulden wor den neergeteld. Daarvoor beloofde de leverancier een 'zuivere weergave en geen sta tions door elkaar, met twee jaar garantie', ter wijl er ook gemakkelijke betalingscondities van 10 gulden per maand mogelijk waren. Ook hielden de fabrikanten, waaronder de NSF, regelmatig demonstraties en konden be langstellenden eind januari 1925 in gebouw Irene op de Nieuweburen de allernieuwste toestellen bewonderen met 's avonds een de monstratie-uitzending vanuit het Concertge bouw. Handige lieden konden vaak goedkoper zelf een radiotoestel in elkaar zetten, waarvoor de bouwschema's en onderdelen inmiddels in al lerlei zaken te koop waren. Zo leverde de firma Electron op de Nieuwestad de benodigdheden als condensatoren, transformatoren en gelijk- richters aan voor het zelf monteren van het model Elra. Natuurlijk verschenen er al gauw advertenties in de krant waarin een 'technisch persoon' tegen een geringe vergoeding zijn hulp aanbood bij het bouwen van een toestel. Omdat de omroepen gebaat waren bij een snelle toename van het aantal radiobezitters boden zij hun eigen bouwschema's en bouw pakketten aan. Zo konden liefhebbers, die een toestel volgens het AVRO-schema wilden bou wen, terecht op een cursus bij radiotechnicus Th. van den Akker in de Beijerstraat. Er hoefde geen cursusgeld te worden betaald, alleen de aankoop van onderdelen was verplicht. Ook de VARA maakte reclame voor haar cursussen waarop iedereen zijn eigen onberispelijk wer-

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2016 | | pagina 21