Afwerking van het huizencomplex aan de Wielendwinger, vlak ten oos ten van Camminghaburen, begin 2000. Een voorbeeld van een geslaagd nieuwbouwwjkje. Architect Liesbeth van der Pol won er in 1997 de door de gemeente uitgeschreven prijsvraag mee. De zogenoemde Nieuwe Wielen werden in de jaren '90 gegraven ten behoeve van zandwinning voor de aanleg van de Vinex-w'jk Zuiderburen Foto: Paul Janssen Bouw van de brug over de Nauwe Greuns. De Foudering, de be langrijkste verbindingsweg door Zuiderburen, loopt over deze brug. In 1999 werd aan De Lauwers het eerste huis van Zuiderbu ren gebouwd. De straten van de eerste fase van deze w'jk z'jn vernoemd naar Friese binnenwateren. De dorpen Hempens en Teerns werden al gauw omringd door stedelijke bebouwing Keuring van kunstkoeien op de Nieuwestad t'jdens Simmer 2000. Ook in Leeuwarden werden er ter gelegenheid van deze Friezenreünie verschillende activiteiten georgani seerd. Enkele hoogtepunten vormden de officiële opening op het Zaailand door koningin Beatrix, de eerste Liwwadderdag in Zalen Schaaf en het slotgala in het FEC, met onder anderen De Kast en Rients Gratama Foto: Leeuwarder Courant, Niels Westra De eerste redactie van Leovardia. Van links naar rechts: staande: Tom Sand'jck, Jan Faber, Klaas Zandberg; zittend: Corien Rattink en Anneke Hellinga. De foto is gemaakt in de zoge noemde planetenzaal van het gemeentearchief aan de Grote Kerkstraat. Het eerste bestuur van de Historische Vereniging Aed Levwerd werd op 27januari 2000 gevormd door Anneke Hellinga, Thom Zomerschoe, Meindert Schroor en Cees Geerts. Eenjaar later werd het be stuur versterkt met Hein Ehrhardt (voorzitter), Sierk Andela (secretaris) en Jan van der Woude (penningmeester). Injuni 2001 kwam Jes Wassenaar er nog bij en was het bestuur voltallig.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2016 | | pagina 24