LeoVdlr^ LA.il Wim van Krimpen (1941-), directeur van het Fries Museum van 1998-2000. Eerder van de Kunsthal in Rotterdam en later van het Gemeentemuseum in Den Haag. Van Krimpen voerde als directeur van het Fries Museum enkele reorganisaties door die hem niet alom geliefd maakten. Zo ont nam hij de provinciale museumconsulent zijn kantoorruimte in het museum en stootte hij het middeleeuwse kerkje van Janum en Fogelsangh State af. De organi satie van het museum werd platter. Van Krimpen reorganiseerde ook de indeling van het museum. Het oude zilver uit de kelder werd naar boven gehaald, moderne kunst kreeg wat meer aandacht en textiel en archeologie minder. Hoe dan ook, er werden meer tentoonstellingen georgani seerd en er werd meer publiek bereikt onder zijn bewind. Het afscheid van Van Krimpen op 17 september 2000 was een spraakmakend evenement. Zelfs cultuur gedeputeerde Bertus Mulder, Van Krim- pens grootste tegenstander, drukte hem de hand Foto: Leeuwarder Courant, Niels Westra De Nieuwestad, gezien vanaf ongeveer de Nieuwe Pijp naar het westen, t'jdens herinrich tingswerkzaamheden in maart 2000. De her inrichting van dit deel van de binnenstad werd veel besproken. Het Amsterdamse bureau BenB mocht een plan bedenken. De financie ring moest komen uit de verhoging van de baatbelasting voor winkeliers en horeca aan en rond de betreffende winkelstraten. Na maan den openbare discussie tekende zich in de loop van 1999 in de gemeenteraad eindelijk een meerderheid af voor het verwijderen van de hekjes langs deze grachten. Ook Aed Levwerd brak een lans voor verw'jdering. An deren wilden de hekken juist handhaven en wezen op het veiligheidsaspect. Het werk aan de nieuwe bestrating met Chinese keitjes ver liep ook niet helemaal zonder slag of stoot. De stenen werden in eerste instantie slordig ge legd en op een te zachte fundering. Enkele jaren later moest het werk deels worden over gedaan. Het project viel dan ook duurder uit dan verwacht. Het publiek moest even wen nen aan de grijze bestrating, maar be schouwde de herinrichting over het algemeen toch als een enorme verbetering Foto: Dick van der Heijde jr. Louise Bernardine Maria ('Loekie') van Maaren-van Balen (Wormerveer 1946- Burgemeester van Leeu warden van 1999-2001. Opvolger van Hayo Apothe ker. Eerder gemeenteraadslid en wethouder in Haarlem en burgemeester van Weert. Al vrij snel na haar aantreden was er sprake van zwak functioneren. Na het vertrek van wethouder Peter den Oudsten brokkelde de steun voor de burgemeester in rap tempo verder af. Eind oktober 2001 moest ze haar functie neerleggen Foto: Dick van der Heijde jr. Jan Folkerts (1953- Van 2000-2008 gemeentearchivaris van Leeuwarden. Eerder gemeentearchivaris van Zwolle. Later ge meentesecretaris van Littenseradiel. Hij positioneerde het ge meentearchief, vanaf 2001 Historisch Centrum Leeuwarden, opnieuw. Na het voltooien van de nieuwbouw van het HCL aan de Groeneweg in 2007 nam het publieksbereik enorm toe Foto: Leeuwarder Courant, Wietze Landman

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2016 | | pagina 25