De Achmeatoren in aanbouw op de hoek Sophialaan-Willemskade, zomer 2000. In april 1998 werd bekend dat de verzekeraars Avéro en FBTO had den te kampen met ruimtegebrek en als oplossing een hoge kantoortoren op de oude plek van de Kamer van Koophandel hadden bedacht. Archi tect Abe Bonnema en zijn rechter hand Jan van der Leij kregen opdracht de plannen uit te werken. In februari 1999 werd de bouwvergun ning verleend. De overgrote meerder heid van de gemeenteraad vond het werkgelegenheidsbelang zwaarder wegen dan het stedenschoon en gaf fiat zonder veel discussie. Pieter de Groot verbaasde zich in de Leeuwar der Courant over de weinig kritische houding van de PvdA. Eind maart 2000 waren de werkzaamheden tot de vierde etage gevorderd. In sep tember was men over de helft. Eind 2001 en begin 2002 vielen er enkele gevelplaten van de toren. Het verkeer in de omgeving moest worden afge sloten en de bouw werd stil gelegd. De officiële opening kon uiteindelijk plaats vinden op 1 november 2002. Commissaris van de koningin Ed NIj- pels noemde de 114,62 hoge toren 'een baken voor heel Friesland'. Al voor de oplevering werden negen van de 26 etages aan externen verhuurd. Avéro Achmea bleek toch minder te groeien dan verwacht. Eind 2002 werkten er zo'n 2000 mensen bij Achmea in Leeuwarden, waarvan ongeveer 225 in de Achmeatoren. In april 2002 liet de Bond Heemschut zich kritisch uit over de nieuwbouw: 'De toren voegt zich op geen enkele manier in de bestaande bebouwing en zal zo nimmer een eigen aanvaard bare plek veroveren.' Inmiddels lijken de Leeuwarders en Friezen gewend aan de ranke zwarte toren Foto: Leendert Plaisier Sloop van de voormalige bewaar school aan de Oostersingel in ok tober 2000. De sloop en restauratie van het overgebleven (gevel)deel van deze school maakte deel uit van het zoge noemde Hofsingelproject. De Open Monumentendag in sep tember 2000 had als thema 'Un singeltsje om'. Het gebied langs Bleeklaan, Oostersingel en Arend- stuin, met sterk vervuilde grond van de voormalige gasfabriek, werd gesaneerd en opnieuw be bouwd. De nieuwe woningen wer den niet zo prestigieus als in de eerste plannen geschetst. In okto ber 2001 kon het indrukwekkende nieuwe onderkomen voor Tryater in en aan de voormalige gemeen teschool 11 worden geopend Foto: Leeuwarder Courant, Siep van Lingen

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2016 | | pagina 26