Lcovo.'in} LA.il en dan bijeenkomsten, voerden allerlei ledenwerfacties uit en zorgden - afhankelijk van de grootte van de afdeling - jaarlijks voor een feestavond. Zowel van de AVRO als van de VARA was 'Leeuwarden-Huizum' een flinke afdeling, die regelmatig activiteiten voor de leden organiseerde, waaronder bustochten voor een bezoek aan de studio. Kovacs Lajos komt Hoewel een feestelijke bijeenkomst van de AVRO-luistervinken in oktober 1930 nog werd opgeluisterd door de Leeuwarder amateur band The Broadway Orphans, pakte deze om roep in december 1931 groots uit met een concert door Kovacs Lajos met zijn band. Deze dirigent met zijn 'buitenlandse naam' was ech ter een Hongaarse vertaling van Louis Schmidt, al vele jaren bekend als AVRO-mede- werker. Het bleek een goed idee van deze om roep om eens een eigen beroepsorkest te formeren dat zich kon meten met allerlei be kende en populaire buitenlandse dansorkes- ten, zoals die van Jack Hylton en Henry Hall. Orkesten, waar ook hier veel naar werd geluis terd via Radio Daventry. En nu ging dit nieuwe orkest - dat al direct veel aandacht trok - op tournee door ons land. Geen wonder dat de Harmoniezaal snel was uitverkocht, want het bleek voor de luistervinken een ware beleve nis waar ze graag 90 cent voor hadden betaald. Toen het gordijn openging zaten op het po dium zeventien in lichtblauwe smoking gesto ken musici die al snel de door Pierre Palla De Kovacks Lajos Band geleid door Louis Schmidt trad niet alleen voor de radio op maar vormde ook een grote trekpleister op de AVRO tournee-avonden Collectie Aldert Toonstra gecomponeerde Kovacs Lajos Mars inzetten. Daarna werd meteen het Frysk Folksliet ge speeld, waarbij zanger Bob Scholte zich met de moed der wanhoop door de tekst worstelde. Het publiek reageerde na ieder nummer even geestdriftig en de avond werd een groot suc ces. Natuurlijk ontbrak ook de propaganda- speech niet en werden de plannen voor een nieuwe studio ontvouwd. Omdat veel leden geen kaart hadden kunnen krijgen kwam het orkest in februari 1932 opnieuw naar de Har monie en weer was de zaal tot de laatste plaats bezet. Toen in februari 1933 de bekende violiste Edith Lorand met haar orkest voor de Leeu warder luistervinken optrad was de zaal echter slecht bezet. Daarom haastte men zich de vol gende keer om de band van Kovacs Lajos weer naar de Harmonie te halen, waarbij nu ook en kele revue-artiesten optraden, zoals snelteke naar Wam Heskes en de conferencier Alex de Haas. Ook de jaren daarna zorgde het orkest van Kovacs Lajos steeds voor een volle zaal. In december 1936 presenteerde de AVRO hier zelfs twee avonden achter elkaar haar Vol- tooiings Revue ter gelegenheid van de voltooi ing van de nieuwe studio en weer waren het orkest van Kovacs Lajos en zanger Bob Scholte van de partij. Ook de film die een kijkje in de studio gaf, werd met veel belangstelling ge volgd, omdat daarin verschillende bekende AVRO-figuren optraden. De volgende keer dat deze omroep naar Leeuwarden kwam was in 1938 met de nieuwste revue de Bonte Trein. Deze was gebaseerd op het succesvolle radio programma De Bonte Dinsdagavond trein met Willy Walden en Piet Muyselaar in hun creatie van de dames Snip en Snap. Het bleek ook in de zaal een enorme trekker en twee keer was de grote Harmoniezaal volledig uitverkocht. Dit was ook in 1939 het geval met de revue De AVRO op stap met Snip en Snap, waarvoor de leden van heinde en verre naar de Harmo nie kwamen. In 1940 vonden hier tenslotte de laatste twee feestavonden van deze omroep vereniging plaats. Loflied op The Ramblers Vanzelfsprekend bleven ook de andere omroe- pen niet achter en werden in 1932 door de VARA voor de inmiddels 2300 leden zelfs twee avonden georganiseerd. Voor de eerste avond in Zalen Schaaf moesten enkele honderden leden worden teleurgesteld. De entree was 42 cent en werkloze kameraden kregen op ver toon van hun stempelkaart twee gratis toe gangskaarten. De avond in de Harmonie werd verzorgd door ondermeer de zanger en conferencier Lou Bandy, de komiek Willy Walden en Wiesje Bouwmeester. De VARA zocht het eerst vooral in cabaret en revue waarbij een avond met de populaire cabaretier Louis Davids natuurlijk veel belangstelling trok. Ook de kinderen wer den niet vergeten want zij konden in oktober 1933 genieten van de voorstelling Ome Keesje op de maan. De vaak spannende avonturen van Ome Keesje op de radio waren erg populair. Ook deze omroep had haar eigen orkesten zoals het XX-ensemble van pianist en organist Cor Steyn en de Flierefluiters, geleid door vio list Eddie Walis. Zo zorgde de radio ook voor nieuwe werkgelegenheid voor musici (door de komst van de geluidsfilm waren veel musici hun werk in de bioscoop kwijtgeraakt), want een belangrijk deel van de radioprogramma's bestond uit muziek. Naast grammofoonplaten leverde live-muziek door orkesten in de stu dio daaraan een flinke bijdrage. Toch had de VARA het meeste succes met een orkest dat niet speciaal voor de omroep was opgericht. Het waren The Ramblers onder leiding van pianist Theo Uden Masman, die vanaf 1936 bij de VARA niet alleen voor de radio gingen spelen, maar ook elk jaar ruim 40 avonden in het land zouden verzorgen. Tij dens zo'n jaarlijkse rondreis met de bus werd op 11 maart 1937 voor de eerste keer voor de af deling Leeuwarden-Huizum opgetreden. Een stampvolle zaal luisterde geboeid naar het or kest en leider Theo Uden Masman gaf meteen door zijn uitspraak en het gebruik van het Fries duidelijk blijk van zijn Friese 'roots'. Er was natuurlijk de onvermijdelijke propagan- datoespraak en de avond werd besloten met het spelen en zingen van De Internationale. In december van dat jaar vierde de afdeling haar jubileum met een drietal feestavonden,

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2016 | | pagina 28