LeoVdlr^ LA.il waarbij zowel het orkest van Eddie Walis als The Ramblers optraden en het Leeuwarder dansorkest The Wanderers van Piet van der Veer na afloop voor de dansmuziek zorgde. Om zoveel mogelijk leden in de gelegenheid te stellen zo'n avond te bezoeken, kregen leden voor wie de toegangsprijs van 72 cent een be zwaar was, de kans daarvoor te sparen. De meeste VARA-leden waren trots op hun orkest, maar het optreden van de jeugdige Jelle Fok- kema was toch bijzonder. Tijdens een VARA- avond op 6 april 1939 kreeg hij van Theo Uden Masman de gelegenheid zijn eigen gemaakte Loflied op de Ramblers voor een stampvolle zaal te zingen. Hij werd met een luid applaus beloond. Op 18 september 1940 kwamen The Ramblers voor de laatste maal als VARA-orkest naar Leeuwarden met zang van Albert de Booy en van Marcel Thielemans, die voor het Franse repertoire zorgde. Ook de KRO organiseerde enkele keren een tournee waarbij Leeuwarden werd aangedaan en de leden konden genieten van KRO-orkes- ten als De Troubadours en de KRO-Boys en van humoristen als Jan Hahn en het duo Tholen en Van Lier. Opgeheven Tijdens het eerste oorlogsjaar mochten de be staande omroepen blijven uitzenden maar werden alle programma's, zowel muziek, voordrachten als hoorspelen, aan censuur on derworpen. Bovendien werd de radio - onder het mom van 'volksvoorlichting over de nieuwe tijd' - voor propagandadoeleinden gebruikt. Op 9 maart 1941 werden de omroepen als nog opgeheven, werden hun bezittingen ver beurd verklaard en overgenomen door de nieuwe Rijksradio Omroep, de latere Neder- landsche Omroep. Er kwam een nieuw pro grammablad De Luistergids en voortaan moest een verplichte luisterbijdrage van 9 gulden per jaar worden betaald. Dit gold ook voor de aan- sluitingen op een radiocentrale. Wel kon er nog steeds naar buitenlandse zenders wor den geluisterd en naar Radio Oranje, die al vanaf juni 1940 in de lucht was. Dit veran derde echter in mei 1943, toen de bezetter alle radio-ontvangers verbeurd verklaarde en ie dereen zijn toestel moest inleveren. In Leeu warden begon deze verplichte inlevering op 4 en 5 juni en moesten toestellen met toebeho ren en onderdelen, voorzien van een karton nen kaartje en een ingevuld formulier, worden afgegeven. In advertenties werd per straat aan gegeven naar welk verzamelpunt - meestal een gymnastieklokaal - de bewoners hun radio moesten brengen. Natuurlijk probeer den sommigen hun radio te houden door die te verbergen en hadden zelfs enkelen een oude radio ontvanger gekocht om deze in te leveren en zo hun goede toestel achter te hou den. Wie daarna betrapt werd zou een forse straf riskeren. Vanaf augustus 1943 moest echter ter con trole ook de bij de afgegeven radio behorende luistervergunning worden ingeleverd en werd meteen nagegaan of de luisterbijdrage was voldaan. Natuurlijk waren luidsprekers die bij de aansluiting op de radiodistributie behoor den - en alleen daarvoor gebruikt konden wor den - hiervan uitgezonderd. In de herfst van 1942 was intussen de verzorging van de Rijks Radio Distributie volledig door de PTT overge nomen. Daarmee was het medium radio vrij wel volledig onder controle van de bezetter gekomen. Na de bevrijding keerden de omroepvereni gingen - en daarmee de verdeeldheid in de ether - terug. Een nieuwe kans om tot één echte neutrale omroep naar buitenlands model te komen ging zo verloren. In de toe komst zou met de komst van enkele nieuwe omroepverenigingen de onderlinge verdeeld heid en strijd om leden en zendtijd alleen maar toenemen. Plaatselijke afdelingen en jaarlijkse propagandafeestavonden speelden daarin niet langer de belangrijkste rol. Het orkest The Ramblers werd de grote trekker op de VARA ledenavonden. Deze foto toont het orkest uit 1933 toen de band nog niet voor de omroep actief was. Bij de vleugel leider Theo Uden Masman Collectie Aldert Toornstra

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2016 | | pagina 29