nhoud Leovardia, historisch tijdschrift voor Leeuwar den en omgeving is een uitgave van de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd en het Histo risch Centrum Leeuwarden www.aedlevwerd.nl www.historischcentrumleeuwarden.nl Het blad verschijnt drie keer per jaar. Losse nummers 7,- Redactie Paul Bron, Harry Drent, Jan Faber, Anneke Hellinga, Piet Tuik, Klaas Zandberg Medewerkers aan dit nummer Mila Heijmeriks, Louis Kemper, Evelien van der Kooi, Walter Kromhout, Aldert Toornstra, Ellen bij de Weg, Siem van der Woude Redactiesecretariaat Groeneweg 1 8911 EH Leeuwarden tel. (058) 233 23 50 e-mail: redactieleovardia@aedlevwerd.nl Lidmaatschap/abonnement 20 per jaar t.n.v. LHV Aed Levwerd, Leeuwarden. IBAN: NL27INGB0008456576 BIC: INGBNL2A Incasso's worden geïnd eind februari. Het ver sturen van facturen naar leden zonder machti ging is in dezelfde periode. Ledenadministratie: Antwoordnummer 6163, 8900 VC Leeuwarden, ledenadministratie@aedlevwerd.nl Opzeggingen uitsluitend schriftelijk één maand vóór aanvang van het nieuwe kalenderjaar Opmaak en druk Dekker Creatieve Media Druk Illustraties, tenzij anders vermeld: Historisch Centrum Leeuwarden ISSN 1568-4288 Oplage 1900 ex Op de voorzijde: Gezicht vanuit de Sacramentsstraat langs de buurt Bij de Put op de oostzijde van de Jacobijner Kerk in 1840 Tekening van Sjoerd Bonga Op de achterzijde: Uitsnede van het schilderij De Speelman met op de achtergrond de Oldehove en de huisjes van het Brandjeklooster van Gerhar- dus Bernardus Josephus Westermann (Leeuwarden, 1880-Am- sterdam, 1971). Het schilderij is in 2015 aan het Historisch Centrum Leeuwarden geschonken door oud-Leeuwarder Bert Sanders uit Amstelveen nummer 50 mei 2016 Ruzie om een rabbijn Het eerste decennium Leeuwarder filmgeschiedenis (1896-1906) Kapitein Nero is niet dood - hij leeft De komst van de radio Herinneringen aan de oorlog Dat is Lions sesunsestug Leeuwarden in 3D: de ambachtsschool Nieuws 9 Historische Vereniging Aed Levwerd 9 Historisch Centrum Leeuwarden 9 Monumentenzorg en Archeologie Brievenbus/mailbox 16 24 27 33 35 36 37 Het volgende nummer van Leovardia verschijnt in september 2016 Sluitingsdatum kopij 1 juni 2016 Kopij bij voorkeur digitaal aanleveren, voorzien van suggesties voor illustraties Niets van deze uitgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder vooraf gaande schriftelijke toestemming van de redactie. De redactie van Leovardia heeft haar uiterste best gedaan om de oorspronkelijke eigenaren te traceren van al het gebruikte beeldmateriaal en als bron te vermelden. Een ieder die zich niettemin eigenaar weet van dergelijk materiaal in deze uitgave zonder dat met hem/haar afspraken zijn gemaakt, verzoeken wij contact op te nemen met het bestuur van Aed Levwerd via secretariaat@aedlevwerd.nl

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2016 | | pagina 2