Lcovo.'in} LA.il Volksclub en Vrije Volk Rivella en circus IDENTITEITSBEWIJS De eerste trainer, Kees Dijkstra, drilde de man nen op maandagavond op de velden aan de Borniastraat, lange tijd thuisbasis van FVC. Sportvelden (vier in totaal), die enkele jaren later moesten wijken voor de bouw van een nieuw medisch centrum, Triotel, nu MCL. Training juist op maandagavond, omdat dat de vrije avond in de horeca was. Wedstrijden werden gespeeld, zij het nog niet in competitieverband. Wedstrijden tegen de Leeuwarder gemeentepolitie, een lucht machtelftal, oud Zwart-Wit en horecateams uit andere steden als Amsterdam, Rotterdam en zelfs Hannover. Ook speelde Lions als voor wedstrijd van SC Cambuur-SC Drenthe tegen een Fries artiestenelftal. Een keer in de maand was er op maandag een clubavond in afwisselende horecabedrij ven. Bedrijfsvoetbal en Bisschopsrak De onderlinge band van de spelers bleek ver rassend groot. Verrassend, omdat de spelers veelal bij verschillende en (dus) concurre rende bedrijven werkzaam waren. Mede door de eenheid binnen de club werd besloten om Lions in te schrijven voor de competitie van de Leeuwarder Bedrijfs Voetbal Bond (LBVB). In 1967 schreven zich maar liefst 59 bedrijven met 68 elftallen in voor de competitie. Lions '66 moest dat jaar in afdeling C de strijd aan binden met onder andere FBTO ('succes verze kerd'), Friesch Dagblad, Mohrmann, Ringver- warming en Wim Houwen ('geeft waarborg en vertrouwen'). Er werd veelal gespeeld op de velden aan het Bisschopsrak, een terrein ten noorden van de Harlingertrekvaart en ten westen van de spoorlijn naar Stiens. Die twee velden werden in 1962 in gebruik ge nomen, met name voor het bedrijfsvoetbal. Daarmee kon worden volstaan met een betrek kelijk eenvoudige voorziening, in hoofdzaak te gebruiken in de periode van april tot no vember. Hoe eenvoudig dan ook, toch 'met een verhard toegangspad, rijwielrekken, doe len en een ballenvanger'. Na enkele jaren zou ook nog een prefab gebouwde kleed- en was gelegenheid volgen. De ambities reikten verder. Deelname aan de bedrijfscompetitie (in 1967 en 1968) bleek ook praktisch lastig, omdat de leden juist in de drukke zomermaanden weinig tijd hadden om te spelen. Tot twee keer toe (in 1966 en 1967) werd door het bestuur een verzoek gericht aan de KNVB, afdeling Friesland, om toegelaten te worden tot de zaterdagcompetitie. De Friese afdeling had daartegen bezwaar: 'Uw vereni ging bestaat uit leden die één bepaald beroep uitoefenen en dan is aanmelding alleen moge lijk bij de bedrijfscompetitie.' De voorzitter van de afdeling: 'Ik zie niet in waarom we Lions toe moeten laten. Als we dat doen krij gen we straks ook de groenteboeren en de melkboeren op ons dak.' Volgens het landelijk bondsbureau voldeed Lions echter aan alle eisen. De club dreigde vervolgens de Friese afdeling met een kort ge ding. Dankzij druk vanuit het bestuur, hulp van wethouder Jan Tiekstra (bemiddeling) en een artikel in de landelijke editie van Het Vrije Volk ('Friese afdeling zet de Lions buitenspel; voetballende obers mogen niet in de KNVB- competitie'), werd Lions '66 uiteindelijk in april 1968 met twee elftallen toegelaten tot de competitie van de Friese Voetbal Bond FVB. Het eerste elftal zou uitkomen in de derde klas FVB, met in het tweede jaar al promotie naar de tweede klas. Het eerste lustrum, het vij^arig bestaan, werd gevierd. Omdat het zo'n mooi tijd- en sfeer beeld is, een uitgebreid citaat uit het jubile umboekje uit 1991 (samengesteld door Nanne Jonkman, Piet Braaksma jr., Hans Kemper, Jan J. Dijkstra, redactie Aly Postma): 'Op 15 maart 1971 werd na ontvangst in het Eurohotel een bezoek afgelegd aan Wolvega, waar de dames en heren de Rivella-boerderij bezochten. Na een koud buffet en een rondlei ding, ging de tocht terug naar Leeuwarden. De dames gingen naar het PEB-gebouw voor enige demonstraties op kookgebied en de heren gingen naar het Bisschopsrak, waar een klein toernooi was georganiseerd. Vervolgens ging de reis naar Onder de Luifel waar het goed vertoeven was met een hapje en een drankje. En of het niet genoeg was hadden de organisatoren van deze dag, Henk Hasz en Henk de Haan, hierna nog een feestavond ge organiseerd bij de familie Sambrink, waar de Sambrinco's zelf en twee artiesten van het cir cus Boltini nog voor veel vertier zorgden.' Hundtekentax, '.tcci-tam Naam van de speler J~l 0.. - Voornamen (voluit) -/P 7 1 J 7! 1Stó* Adres te HlU. Geboorte datum *7* T Geldig van tot 4./1 Datum medische sportkeuring 1 y - a yi Speler van de V.V. il te DC v' Datum naar V. Spelerskaart Henk de Haan. Collectie Walter Kromhout

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2016 | | pagina 34