SC. LIONS '66 LeoVdlr^ LA.il Driehoek met embleem Collectie Walter Kromhout Prikkeldraad en legaat Kort na de oorlog - lang daarna trouwens ook - was er een groot tekort aan sportterreinen. Aan de Marnixstraat, waar een plantsoen was voorzien, werd een sportveld aangelegd dat in 1948 door Leeuwarder Zwaluwen, een korfoal- vereniging en een kaatsclub in gebruik geno men werd. In 1974 werd dit de thuisbasis voor Lions, zij het dat de trainingen niet alleen daar, maar ook op het Bisschopsrak, het Fon- teinland en de Magere Weide gehouden wer den. Van het suteriche Bisschopsrak (regel matig afgekeurde speelvelden), naar een veld met verwarmde kleedboxen, meer douche gelegenheid en een kleedkamer voor de scheidsrechter. Verkoop van drankjes vond plaats vanuit een garagebox. Twee jaar later werd het nog mooier: een aangekochte kleuterschool uit Sneek, werd met inzet van de eigen leden gedemonteerd, overgebracht naar het Marnixveld en vervol gens omgebouwd tot een prima clubhuis dat geopend werd door wethouder Klaas Weide. Daarmee kwam wel een eind aan het gebruik als clubhuis van café Trefpunt in de Kleine Kerkstraat, sinds 1969 in eigendom van Mar ten Mulder, leider van het toenmalige eerste elftal. Volgens de Leeuwarder Courant een café met een stamtafel, eenvoudige tafels en stoe len, een kachel en onverbiddelijke meezingers op de jukebox. Door de leden werden diverse aansprekende namen voor het nieuwe club huis gesuggereerd: 't is Mar nix, De kleine Frieslandhal en Leeuwenkuil; het werd echter De Treffer. De opening van het nieuwe club- huis viel samen met het kampioenschap en daarmee - voor het eerst - promotie naar de vierde klasse KNVB. Maar adel verplicht: door deze nieuwe status moesten de doelen 15 cm hoger, het veld met een meter versmald, om rastering rond het veld aangebracht én, niet te vergeten, een wasbak en toilet in het scheids- rechtersverblijf. In 1985 werd De Treffer nog uitgebreid met enkele bestuurskamers, door aankoop voor ƒ1,- van het kleine clubhuis van Blauw-Wit. Voordat de vergunning binnen was, was de aanbouw al gerealiseerd, opnieuw op eigen kracht. Datzelfde jaar deed het bestuur bij de ge meente het verzoek om een hekwerk aan te brengen rond het sportveld. Dit naar aanlei ding van het toenemende gebruik door buurt bewoners van het veld als sport- en spel- accommodatie, als brom- en crossfietsterrein en - nog erger - als uitlaatplaats voor de hond. De reactie van de gemeente was weinig opbou wend. 'Lions heeft eerder serieus aanbod gehad om gebruik te maken van de velden in het Nijlan toen FVC verhuisde naar de Hem- rik'. De gemeente voelde niets voor een uit gave voor een hekwerk van ƒ45.000,-, maar bleek wel bereid prikkeldraad rond het veld aan te brengen. Toen MKV een jaar later ver huisde naar het Nijlan, kon een deel van het hekwerk rond het Fonteinland naar het Mar- nixveld. Ook dat kon echter niet voorkomen, dat het clubhuis in anderhalf jaar tijd maar liefst negen keer door niet uitgenodigde gas ten werd bezocht. Oud-speler Bennie van der Baan denkt met veel plezier terug aan de periode op het Mar- nixveld. 'Regelmatig feesten en partijen en barbecue, beginnend bij het clubhuis, meebe wegend met de ondergaande zon en eindigend rond de middenstip.' In 1986 kwam opnieuw een verhuizing ter sprake. Lions en MKV zouden gezamenlijk be speler worden van een aan te leggen sport complex Vierhuis, ten noorden van Bilgaard. Die verhuizing ging niet door, de aanleg trou wens ook niet. Gedreven door bezuinigings- noodzaak wilde de gemeente in 1989 overgaan tot verkoop van het Marnixveld en buiten ge- bruikstelling van het Bisschopsrak. De LBVB en Lions zouden moeten verhuizen naar sportpark De Hemrik. Het verzet tegen die plannen was groot. Het Lions-bestuur toonde bijzonder weinig animo ('geen zin om daar te voetballen'), de LBVB beschouwde een eventu ele verhuizing als 'doodsteek' voor het be drijfsvoetbal en wijkbewoners hadden waarschijnlijk geen moeite met het vertrek van Lions, maar wel met het verlies van het sportveld. Eensgezind stelden Lions en de LBVB de ge meente voor om het Bisschopsrak te handha ven en op te knappen. Vanuit de wijk werd ook nog eens gewezen op het bestaan van een zo genaamd legaat van een zogenaamde barones die de grond 'om niet' beschikbaar gesteld zou hebben onder de voorwaarde, dat deze alleen gebruikt zou mogen worden als sportveld en toegankelijk zou moeten zijn voor kinderen uit de buurt. Een zoektocht in de archieven le verde echter op, dat de grond in 1936 was ver kocht aan de gemeente door vier Leeuwarder aannemers. Het legaat en ook de barones ble ken onvindbaar. Clubhuis De Nieuwe Treffer Collectie Walter Kromhout

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2016 | | pagina 35