Kapitein Nero is niet dood - hij leeft Leeuwarden in 2000 LIONS Dat is Lions sesunsestug LeoVdlr^ LA.il 'Leeuwarden is het grootste dorp van Nederland', zei Fenno Schoustra, oprichter van 't Kleine Krantsje ooit. En in dat grote dorp maakt Douwe Andries Bijlsma nog steeds deel uit van het col lectieve geheugen van de oudere inwoners. Ze delen hun herinnering aan de keren dat ze aan de hand van hun moeder tijdens de wekelijkse bood schappen naar zijn kunsten keken. In die dagen staat een bezoek aan de markt gelijk aan het be wonderen van het optreden van Douwe op zijn kleedje. Mila Heijmeriks geeft in een kort maar boeiend artikel een overzicht van de 119 jaar geleden gebo ren ontsnappingskunstenaar, wiens bijnaam in ons aller geheugen gegrift staat: Slappe Douwe. U heeft een bijzonder exemplaar van het histo risch tijdschrift voor Leeuwarden en omstreken Leovardia in handen: de 50e editie. Kort na de op richting van de Leeuwarder Historische Vereni ging Aed Levwerd op 27 januari 2000 verscheen in mei van datzelfde jaar het eerste nummer van dit alom zo gewaardeerde tijdschrift. Het eerste nummer had een oplage van 1000 exemplaren met een omvang van 32 pagina's in zwart/wit en de steunkleur blauw op het omslag, een kleur die overigens bij nummer drie door de drukker werd vergeten. Bij het tweede nummer moest de oplage al worden verhoogd naar 1200 exemplaren, een oplage die gestaag steeg tot 1900 exemplaren bij nummer 31 van januari 2010, toen het omslag voor de eerste maal in full-colour werd gedrukt. Dit laatste beviel zo goed, dat het bestuur van de vereniging de redactie in mei 2015 met het ver schijnen van nummer 47 het fiat gaf om geheel in full-colour te gaan bij een omvang van 38 pagi na's. Toen werd ook het uiterlijk van het blad aan een kritisch oog onderworpen en de vormgeving aangepast. De redactie heeft gemeend er goed aan te doen om door middel van een aantal foto's een indruk te geven van wat er in het oprichtingsjaar van ver eniging en blad in de stad speelde, zoals de start van de bouw van de Vinex-wijk Zuiderburen en de Achmea-toren, de kunstkoeienkeuring in het kader van Simmer 2000 en de herinrichting van de Nieuwestad met het verdwijnen van de hekjes langs de gracht. Overigens was een van de artike len in het allereerste nummer van Leovardia al gewijd aan die hekken. H.S.C. Lions '66. Niet de bekendste voetbalclub van Leeuwarden, ook niet de beste, maar mis schien wel de meest bijzondere. Dat heeft met de oorsprong te maken; opgericht vanuit de horeca. Dat heeft ook te maken met het ietwat beruchte imago en met bijzondere spelers en trainers. De 'H' staat voor horeca, de 'S.C'. spreekt voor zich en de '66' bevestigt dat de vereniging in 2016 vijftig jaar bestaat. Walter Kromhout geeft in dit artikel naar aanleiding van dat jubileum een terugblik op de vereniging, de accommodaties en de prestaties die daarop geleverd zijn.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2016 | | pagina 3