Nieuws van Monumentenzorg en Archeologie EgKSf1™*1 Rt&SjS LcoVO-'t^La.^: 37 Archeologie in Wilhelminapark Grou Het Wilhelminapark in Grou krijgt in 2016 een grondige renovatie. Wandelpaden worden op nieuw aangelegd, de vijvers hersteld en ook de beplanting gaat 'op de schop'. Het park is in 1895 door tuinarchitect Gerrit Vlaskamp aangelegd. Een kenmerkend onder deel van het park zijn de niveauverschillen. Met het uitgraven van de vijver kwam er na melijk grond vrij die werd verwerkt tot heu vels op strategische punten, zodat er vanuit de randen van het park uitzicht over het land schap was. In 1898, na de kroning van konin gin Wilhelmina, kreeg het park de naam Wilhelminapark. De voorgenomen herinrichting beslaat een groot oppervlak en gaat een dusdanig grond verzet inhouden dat eerst archeologisch on derzoek noodzakelijk is. Het terrein heeft namelijk in het bestemmingsplan een 'dub- belbestemming archeologie', omdat er kans is op het aantreffen van archeologische resten. Er was hier nog niet eerder archeologisch on derzoek gedaan. Eind 2015 is een inventariserend archeolo gisch booronderzoek uitgevoerd in het park. Dat had als resultaat, dat er in de noordwest hoek resten van een terp aanwezig zijn. Er zijn vrij dicht onder het maaiveld terplagen aange boord met een dikte van een halve tot ruim een meter. Op basis van het aangetroffen aar dewerk, typerend voor de Ijzertijd-Romeinse tijd (800 voor Chr-450 na Chr), kon vastge steld worden dat de terp in deze tijd ontstaan is. Bewoningsresten uit de Middeleeuwen zijn in de boringen niet aangetroffen, maar kun nen ook op deze terp aanwezig zijn. Aange troffen baksteenfragmentjes wijzen in elk geval op latere bewoning, vanaf 1500 na Chr. De werkzaamheden in het deel van het park waar de terp gelokaliseerd is zullen vanwege hun geringe omvang begeleid worden door amateurarcheologen van de werkgroep arche- ologie van de Historische Vereniging Aed Levwerd. Herontdekking 17e-eeuwse gevel In een opslag van het Fries Museum is een poosje geleden een verrassende (her)ontdek- king gedaan. Tientallen gebeeldhouwde bouwfragmenten blijken tezamen een bijna compleet zandstenen geveldecoratiepro gramma te vormen: van een voorgevel van een laat-zeventiende-eeuws pand aan het Droe- vendal in Leeuwarden, dat in 1958 moest wij ken voor uitbreiding van het PTT-telefoon- kantoor. Het Fries Museum had tot enkele jaren geleden de julia- naschool aan de Tweebaks- markt in gebruik als depotgebouw. In 2014 is het schoolgebouw overgedragen aan een nieuwe eigenaar, die het heeft verbouwd tot appar tementen. Tijdens het ontrui men van het depot kwam een verzameling divers beeld houwwerk tevoorschijn, waaronder (delen van) stich tingsstenen en grafzerken. Nadere bestudering bracht aan het licht dat een deel van de fragmenten overduidelijk bij elkaar hoorde. Min of meer bij toeval stuitte ie mand op een oude foto van een woonhuis aan het Droe- vendal, waarop overduidelijk de zandstenen onderdelen te herkennen waren: basemen ten en kapitelen van gevelpi lasters, waterlijsten en dergelijke. Alleen een zestal leeuwenkoppen ontbreekt. Het bewuste pand is ver moedelijk kort na 1681 gebouwd. Opdrachtge vers waren johannes Mensenburgh en Aeltie van Wijngaerden. Hij was 'commijs der finan ciën van Frieslant en vroedtschap der stede Leeuwarden'. De gevel in Hollands-classicisti sche stijl die zij voor hun nieuwe woonhuis lieten optrekken, paste bij de heersende mode. In 1940 is een bijzondere houten binnen poort uit hetzelfde huis al overgebracht naar het Fries Museum. Dit poortje draagt een alli antiewapen van het echtpaar. De gevelonder delen volgden in 1958. Een interessante vraag is, wat er in de toekomst met de fragmenten zou kunnen worden gedaan. In het midden het pand Droevendal 20, omstreeks 1940

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2016 | | pagina 43