Brievenbus Mailbox LcOVO-'inÏla. Ji Nogmaals Veerhuis Van Wijk-(laat)vervolg cq rechtzetting Al grasduinend in het jaargang 2010 van Leovar dia, herlas ik in de rubriek Brievenbus/mailbox van de nummers 31, 32 en 33 ook de brief/vragen van René Kuipers uit Leeuwarden betreffende het 'Veerhuis Van Wijk' (#31) en de daarop volgende bijdragen van respectievelijk M.J. de Boer uit As- cona CH (#32) en Sake Hettinga, eveneens Leeu warden (#33). René Kuipers verwijst naar de bij zijn brief afge drukte foto (kledij doet denken aan de jaren 1920), die hij ontving van vriendin Ellie Balt-van Wijk uit Almere, en vermeldt dat het daarop afgebeelde Hotel-café H. van Wijk/A. Klazinga het pand op de zuidoosthoek van het Oldehoofsterkerkhof betreft, thans bekend als Stadsherberg Bellevue. Nadere bestudering van de diverse foto's van het op deze locatie al lange tijd aanwezige horeca- pand, in het boek Met beurtschippers en boderijders door Friesland, leert met zekerheid dat het pand op de foto niet dat op het Oldehoofsterkerkhof is. Raadpleging van www.delpher.nl onder 'van Wijk Klazinga' levert niets op, maar separaat via 'café Klazinga' en 'hotel Van Wijk' komt men in beide gevallen terecht in het Ferwerderadeelse Fer- wert en wel in respectievelijk het tweede en derde decennium van de vorige eeuw. Google Street View bevestigt een en ander: het bewuste pand van de foto is anno nu nog steeds goed herkenbaar en inderdaad te vinden aan de Hoofdstraat van Ferwert. Het prominent uit de rooilijn vooruitspringende pand met de terugwij kende ingangspartij bezat tot een aantal jaren terug nog steeds een horecafunctie: Café Stap der Ris Yn... De in René Kuipers' brief genoemde H(ielke) van Wijk (°i887 Ried +1968 Leeuwarden), die in 1942 25 jaar getrouwd was met B(aukje) Boersma ("1893 Ried) zal zeer waarschijnlijk begin jaren 1920, in navolging van de eerdere A. Klazinga, het etablis sement in Ferwert hebben geëxploiteerd en vervol gens het door de heer De Boer gememoreerde Veerhuis Van Wijk aan het Leeuwarder Ruiters- kwartier, in 1934 verhuisd naar het Oldehoofster kerkhof en veel later voortgezet door zoon Jan van Wijk ("1921). Cees Attema, Tessenderlo, België Reve en Vinkenoog Mooi, die foto in Leovardia 49 van de slaanderij tussen Gerard Reve en Simon Vinkenoog op het dichtersfestival in de Harmonie in 1967. Piter Doele (1943-2006) is de fotograaf. Samen met zijn broer, Leeuwarder Courant-redacteur Sikke Doele (1942-2002), bezocht Piter de dichtersavond. Op een gegeven ogenblik zei Sikke iets als 'Pak dyn kamera, dit rint üt 'e han.' Zo is de foto tot stand gekomen. Bijna veertig jaar later ontving Piter nog steeds bestellingen voor een afdruk van deze foto. Niet iedere week of iedere maand, maar zo nu en dan. Voor zover ik weet, bevindt Piters fotoarchief zich in het HCL. Piet van der Wal en Tom Sandijck hebben hiervoor zorggedragen. Ineke Hiemstra, Wytgaard

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2016 | | pagina 44