Eens een patriot, altijd een patriot... of: hoe Arjen Lubach voor zijn republikeinse gedachtengoed postuum steun kreeg van zijn voorouders Zoals verwacht bleef er maar weinig over van de in totaal twee-en-een- half uur opnametijd. Dit heeft in de eerste plaats te maken met de opzet van het programma, dat is geënt op de succes volle Britse BBC productie Who Do You Think You Are. In het programma wordt een bekend persoon gevolgd tijdens zijn of haar speur tocht naar zijn of haar familieverleden, waar bij getracht wordt om opgediepte feiten zoveel mogelijk in historisch perspectief te plaatsen. Indien mogelijk, wordt daarbij de nadruk gelegd op betrokkenheid van een verwant bij een historische gebeurtenis. Ook een bloed- b and met een bekende figuur uit de (vader landse) geschiedenis, een buitenlandse herkomst van een voorouder of een combina tie van beide, vormen tesamen de rode draad van het 50 minuten durende programma. Om wille van de beperkte duur van het pro gramma, werd gefocust op Arjens vermeende afstamming van de Hollandse graaf Floris V via zijn grootmoeder Adriana van der Spek. Nu moet gezegd worden dat, wanneer je maar ver genoeg teruggaat in de tijd, langs zowel man nelijke als vrouwelijke lijnen, je in veel geval len wel bij een persoon van aanzien uitkomt. Immers, het aantal voorouders verdubbelt zich iedere generatie verder terug in de tijd. Bij een gemiddeld leeftijdsverschil tussen de ge neraties van 30 jaar, betekent dit dat ieder in dividu dat rond 1980 geboren is, in het jaar 1250 - dus 23 generaties terug - al 4.194.304 voorouders zou moeten hebben, terwijl het huidige gebied van ons land destijds nog géén miljoen inwoners telde. Iedereen móet dus wel buitenlandse voorouders hebben of meer dere keren van dezelfde persoon afstammen, welk laatste verschijnsel in de genealogiebe- oefening ook wel wordt aangeduid als 'kwar- tierverlies'. Arjen relativeerde zijn mogelijke afstamming van graaf Floris reeds met de cy nische opmerking dat mogelijk half Neder land van hem afstamt. Helaas kon uit vooronderzoek naar Arjens mannelijke afstammingslijn geen betrokken heid bij een 'turning point in history' worden aangetoond. Evenmin kon aansluiting bij een bekende figuur worden gevonden. Zelfs de vraag over de exacte plaats van herkomst van de familie Lubach kon niet met honderd pro cent zekerheid worden beantwoord. De Leeu- warder stamvader van Arjen was naar alle waarschijnlijkheid een Duitse of Zwitserse huurling die vóór 1734 in dienst was getreden van het Staatse leger, om op deze wijze bij zijn huwelijk met een 'Leeuwarder schone' dat jaar pardoes uit de lucht te komen vallen. Aangezien de spreekwoordelijk krenten uit de pap - de Dirken, Willemen en Florissen - nog aan bod moesten komen, ging men - waar het zijn Leeuwarder afstammingslijn betreft - toch wel wat kort door de bocht. Zo werd onder andere voorbijgegaan aan het feit dat Arjens overgrootvader Dirk Lubach Leeuwar den reeds op 17 januari 1912 op 14-jarige leef tijd had verlaten om zich met zijn moeder, stiefvader en broertje Willem in Heerenveen te vestigen, de plaats alwaar hij in 1980 ook overleed. Over hoe en wanneer de familie uit eindelijk in Groningen belandde werd de geïn teresseerde kijker door Verborgen Verleden helaas niet ingelicht. 8 Jan Faber Op zaterdag 22 april 2017 was Arjen Lu bach te gast in het NTR-programma Ver borgen Verleden. Samen met de auteur van deze bijdrage dook hij in zijn familie verleden. De opnamen in het Historisch Centrum Leeuwarden vonden plaats op 6 juli van het jaar ervoor. Arjen Lubach in gesprek met Jan Faber van het Historisch Centrum tijdens de opnamen voor een af levering van het televisieprogramma Verborgen Verleden op 6 juli 2016

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2017 | | pagina 10