J 7TT.5", Johannes Lubach en zijn zonen als voormalige leden van het Stadhouderlijke keurkorps pre cies naar het tegenkamp heeft gedreven, wordt helaas niet echt duidelijk. Peter Westen brink haalt in zijn artikel De Friese gardes aan het einde van de 18de eeuw, gepubliceerd in het tijdschrift Fryslan (2003, nr. 4, pagina 13-18) aan, dat anti-Oranjegezinde soldaten het niet makkelijk hadden binnen het korps. Ze wer den regelmatig bespot en vernederd door de leiding. Maar ook collega-soldaten maakten hen vaak het leven zuur. Waarschijnlijk heb ben de Lubachs al geruime tijd voor de om wenteling eieren voor hun geld gekozen en ontslag genomen uit het korps. Dat de directe voorouders van Arjen Lubach kunnen worden gerekend tot het fanatieke deel van de omwentelingsgezinde burgerij, moge eveneens blijken uit het feit dat, toen aan de stemgerechtigde burgers binnen Leeu warden - waaronder Johannes Lubach en zijn meerderjarige zonen - gelegenheid werd ge boden om onderstaande verklaring ingevolge té jew. J Jb, Lubacl;, A., Werkmanslust 61 O Lubach, 1)., timmerman bij de gemeentewerken, Nieuwe buren 51 O Lubach, G., Vieeschhöuwer, Breedstraat 63 Lubach, H., venter in haring, Nieuwe Oosterstraat 15 Lubach, J. J., letterzetter, Werkmanslust 31 Lubach, wed. K., geb. G. de Jong, Nieuwekade 120 Lubach, wed. M., geb. S. Kussendrager, Poppebuurt J Lubach, wed. M., geb. A. Kot!ris, Nieuwekade 98 Lu bacil, wed. P., geb. IJ. D. Lautoubach, Grootc Kerkstraat 26 de Staatsregeling van 23 maart 1798 af te leg gen en te ondertekenen, zij zich als het ware voor de deuren van het stadhuis moeten heb ben verdrongen om naar binnen te mogen. Al thans, hun handtekeningen werden al op de eerste bladzijden aangetroffen. Aangezien de aangehaalde wapenfeiten perfect pasten in de door Arjen Lubach in zijn programma Zondag met Lubach regelmatig uitgedragen afkeer van de monarchie, heeft hij de betreffende verkla ring in navolging van zijn voorvaderen in stijl voor de televisiecamera voorgelezen en min of meer herbevestigd: 'Ik houde het Bataafsche Volk voor een vrij en onafrankelijk Volk, en be loof aan hetzelve trouw. Ik verklaar mijnen on- veranderlijken afkeer van het Stadhouderlijk Bestuur, het Foederalismus, de Aristocratie en Regeringloosheid. Ik beloof, dat ik, in alle mijne verrigtingen, het zij als stem oefenend Burger, het zij als kiezer, alle de voorschriften der Staatsregeling getrouwlijkzal opvolgen en nim mer mijne stem geven aan iemand wien ik houde voor te zijn een voorstander van het Stad houderlijk of Foederatief Bestuur, van de Aristo cratie of Regeeringloosheid. Dat verklaar ik op mijn Burger Trouw'. Helaas is deze passage er door de programmamakers tussenuit geknipt, zoals ook Arjens verzuchting dat hij Bern(h)ard(us) een vreselijke naam vond en dat hij maar wat blij was dat die niet meer in zijn familie voorkwam. Dat de stamreeks met nog één generatie kon worden opgevoerd, bleef in de uitgezonden af levering helaas onderbelicht. Johannes Lu bach werd namelijk op 1 januari 1735 in de Evangelisch Lutherse Kerk in de Nieuwe Oos terstraat gedoopt als zoon van Johann Hein- rich Petri en Rinske Tjerks (ze wordt hier echter als Jans aangeduid, welke toevoeging verwijst naar de voornaam van haar overleden eerste man Jan Hendriks Roesteijn, welke in hetzelfde regiment als haar tweede man had gediend). Johan Hendrik Peter, soldaat in het Re giment Oranje Friesland onder kapitein Do nald Alexander Malet of Mallet, en Rinske Tjerks waren op 21 maart 1734 in de Jacobijner- kerk getrouwd. Een in het Fries Museum be waard portret van kapitein Mallet maakt deel uit van een serie van 23 door Bernardus Ac- cama vervaardigde portretten van stafofficie- 10 j /)rr De handtekening van Bernardus Lubach, gezet na het afleggen van de verklaring inzake de Staatsre geling van 23 maart 1798 De doopinschrijving op 1 januari 1735 van Johan nes Lubach in het doopregister van de Evange lisch Lutherse Gemeente in Leeuwarden Vermelding van leden van de familie Lubach in het adresboek van 1899, met vermelding van oud- vader Dirk en betovergrootvader Jan Johannes Lubach op respectievelijk Nieuweburen 51 en Werkmanslust 31 Het begin van de Groningerstraatweg rond het begin van de vorige eeuw met links het arbei dersbuurtje Werkmanslust

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2017 | | pagina 12