ren van het regiment Oranje-Friesland. Nadat op 22 augustus 1736 in de Nederduits Gerefor meerde Kerk nog een tweede zoon, Hendrik genaamd, werd gedoopt, treffen we op 4 mei 1737 in de stadsbegraafboeken het overlijden aan van de soldaat Johan Hendrik Pieters, woonachtig bij de Amelandsdwinger. Hij werd op genoemde datum begraven op het Jacobij- nerkerkhof. Rinske Tjerks trok na het overlij den van haar man met haar kinderen in bij haar moeder Dirkje Ypes, weduwe Tjerk Roe- lofs, woonachtig in het Luilekkerland aan de Bredeplaats, alwaar ze nog twee maal optrad als getuige inzake wangedrag (1752) en een geval van zelfdoding (1758) door naaste buren. Beide keren wordt ze de weduwe van Jan Hen driks (Johann Heinrich?) genoemd. Ook haar bejaarde moeder Dirkje legt in dezelfde zaak in 1758 nog een getuigenverklaring af. Rinske Tjerks overleed op 3 mei 1780 en werd op stads- of diaconiekosten op het Jacobijner- kerkhof begraven. Tenslotte werd door de programmamakers voorbijgegaan aan de theorie dat Johann Hein- rich Petri mogelijk als kind al met zijn ouders naar Leeuwarden zou kunnen zijn gekomen. Althans, uit de administratie van de leverantie van doodkisten door timmerlieden van het Nieuwe Stads Weeshuis blijkt uit een zeer slecht te lezen handschrift, dat op 24 januari 1709 een doodkist is geleverd aan of ten be hoeve van ene 'Pijtter Jansen Luibba, soldaet van de garde in Blockhuister steegh'. Mogelijk is de vader van Johann Heinrich Petri als militair in Leeuwarden verzeild ge raakt, waarna hij op zeker moment in dienst is getreden bij het korps Friesche Gardes. Door zijn vroege overlijden echter heeft hij, afge zien van een vermelding in de doodkistenad ministratie, naar alle waarschijnlijkheid geen sporen nagelaten in de Leeuwarder archieven. Gezien het feit dat Johannes in de Evangelisch Lutherse Kerk werd gedoopt, mag een aanwij zing zijn dat de familie oorspronkelijk uit Duitsland of Zwitserland afkomstig was en heel misschien wel, zoals sociaal-geograaf Meindert Schroor achteraf suggereerde, uit Ljubljana, de tegenwoordige hoofdstad in Slo venië, dat vroeger in de Oostenrijks-Habs- burgse tijd 'Laibach' heette. LcovoTcTc Bewoonsters van de diaconiewoninkjes aan het Luilekkerland, gefotografeerd rond 1950. Rinske Tjerks, de weduwe van Johann Heinrich Petri (Lubach) woonde hier het grootste deel van haar leven Foto Leeuwarder Courant Een post in het verkoopboek van doodkisten van het Nieuwe Stads Weeshuis, waarin melding wordt gemaakt van de levering op 24 januari 1709 van een doodkist van enkelduims planken, 6 schroeven en 2 hengsels ten behoeve van Pijtter Jansen Luibba, soldaat in de Blockhuister Steeg, en dat voor de prijs van 10 gulden en 5 stuivers VéL>

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2017 | | pagina 13