m,,: - - -- Een Friese onderwijzeres op de Duitsche Volksschool 12 Paul Bron In april 1941 werd in Leeuwarden dan ook de Duitsche Volksschool, met als school hoofd Kreisschulungsleiter der NSDAP K. Sebelin en als onderwijzeres de tot dan toe in Pingjum werkzame Anna Meint Hepkema, geopend. Aanvankelijk in de voor malige kleuterschool aan het Tournooiveld (nu Groeneweg), daarna in de Coornhertstraat. De opening Sebelin sprak zo nu en dan ook op bijeenkom sten in Leeuwarden, zoals het Oogstdankfeest en op een avond over 'Opvoeding en onderwijs in den nieuwe tijd'. Tijdens de eerstgenoemde bijeenkomst vergeleek hij de Führer met de commandant van een schip: en ook al wordt dat schip de storm ingestuurd, wij zul len aan boord blijven, omdat wij vertrouwen hebben in onze commandant'. Bij de opening van de school, waarbij onder- wijsinspecteur Van der Zweep bericht van ver hindering stuurde, waren van gemeentewege aanwezig burgemeester Van Beijma en de di recteur gemeentewerken Van der Vlis. Zij zul len uit de toon zijn gevallen tussen de geüniformeerde hoogwaardigheidsbekleders. Van Beijma stelde zich in zijn toespraak zo neutraal mogelijk op, door de hoop uit te spre ken, dat op deze school de Duitse jongens en meisjes zullen worden opgeleid tot nuttige leden van de maatschappij'. De Beauftragte van de provincie Friesland, Ministerialrat In de oorlog moesten mijn broers verhui zen van school 16 in de Coornhertstraat naar de Schoolstraat achter De Harmonie, omdat hun school was gevorderd door de Duitsers om er een eigen Duitsche Volks school te huisvesten. In nummer 53 van Leovardia zagen we, dat de maatregelen die de bezetter in het onderwijs wilde in voeren nauwelijks of geen invloed hebben gehad op de inhoud van het lager onder wijs in onze stad. Maar de eigen nationaal- socialistische school moest en zou in ons land succes hebben, vond de bezetter. Deze school aan het Toernooiveld was niet geschikt voor het onderwijs aan de nette Duitse kinderen

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2017 | | pagina 14