SS van Feldmeijer, die uitging van de Groot Duitsche Gedachte, racistisch was en fel anti semitisch. Ze was bewonderaar van haar oom, de dichter en veearts Rintsje Sybesma, die haar stimuleerde om een bijdrage te leveren aan de Friese literatuur. Sybesma was ook de voorman van de fascistische Fryske Folks Par tij, waarin hij pleitte voor zijn nationaalsocia- listische idealen. Hij schreef pro-Duitse gedichten zoals het lofdicht op de Duitse 'fal- skermers', die bij Rotterdam en Den Haag ge land waren tijdens de Duitse inval. Sybesma had grote invloed op het gezin Hepkema, want zowel Anna Meint als haar jongere zus Klaasje waren pro-Duits. Anna Meint: 'Die man had zo'n geweldige uitstraling, daar ging iets van uit, je kwam onder zijn bekoring. Ik heb de dichter blindelings gevolgd.' Hij bewoog de jongere zus en haar oudere broer om naar een soort Landesschule in Duitsland te gaan. Klaasje werd bij terugkeer leidster van de Jeugdstorm en vluchtte na Dolle Dinsdag naar Duitsland. Anna Meint hield voordrachten op bijeen komsten van Saxo-Frisia en de Fryske Rie, waarvan Douwe Kiestra de voorman was. De Rie bracht in het Fries wekelijks en later twee wekelijks It Fryske Folk uit, waarin ook Anna Meint scheef, zoals in 1943 de niet afgemaakt feuilleton Op Uilensteyn. Ook correspon deerde ze met collegaschrijvers als Eeltsje Fol- kertsma, Pieter Sipma en Douwe Kiestra. Op verdienstelijke wijze vertaalde ze Engelse lite ratuur in het Fries, bijvoorbeeld The tale of Benjamin Bunny van Beatrix Potter: Benjamin Bontsje. Na haar internering schreef ze onder het pseudoniem Boukje Westra in It Fryske Folk een vervolgverhaal, Under it Uleboerd, over boerengezinnen, en enkele verhalen in de Leeuwarder Courant. Direct na de bevrijding werd ze van huis ge haald en tijdelijk naar kamp Sondel gebracht. Uiteraard ontkwam ze niet aan het oordeel van het Tribunaal. Uit de Leeuwarder Courant van 23 februari 1946: 'Vervolgens moest Anna Hepkema voor de heeren komen. Zij was on derwijzeres te Wijckel, liet haar leerlingen den Hitlergroet brengen en was 4 weken lid van de Nationaal Socialistische Nederlandse Arbei ders Partij geweest. H. beweert dat zij niets van Mussert moest hebben en motiveert haar houding als in het verlengde van haar gedach ten over de Friese Beweging en de invloed van Douwe Kiestra en Rintsje Sybesma. Haar oud oom mr. Hepkema verdedigt haar. Als schrijf ster is verd. reeds tot 1951 gestaakt. Er wordt haar een interneeringsstraf van 15 mnd. opge legd met aftrek en het verbod om gedurende 10 jaar het ambt van onderwijzeres te beklee- den'. De verslaggever vergist zich door haar on derwijzeres te laten zijn in Wijckel in plaats van aan de Duitsche Volkschschool. Het ver b od om te publiceren was haar opgelegd door de Eereraad voor de Letterkunde op 4 januari 1947, gelijktijdig met haar oom Sybesma, Douwe Kiestra en S.J. van der Molen, vanwege 'onvaderlands gedrag'. De internering zat ze uit in kamp Erica (zie Leovardia 48). De kampcommandante, juf frouw Colenbrander, benoemde haar tot kamphoofd van de vrouwenafdeling. Van haar heeft ze veel geleerd en inzicht gekregen in haar foute keuze. Ze is een van haar beste vriendinnen geworden: 'Dank zij juffrouw Co lenbrander ben ik weer op het juiste spoor ge raakt.' Na haar internering schatte ze in, dat een kans op een baan in het onderwijs voor haar gering zou zijn en vertrok naar Amster dam, waar ze, evenals eerder haar nicht Anna Maria Tulner-Hepkema, de opleiding volgde voor spraaklerares. Toen ze in 1948 was afgestudeerd, keerde ze terug naar Friesland en werkte als logopediste in het onderwijs. Volgens haar familie 'wie har libben bünt as in bloeiende Mayedei'. Ze over leed op 12 mei 2010 in Talma Hiem te Balk. De laatste jaren was ze nagenoeg blind, slecht ter been en daardoor geheel afhankelijk. Geen van haar medebewoners wist dat ze ooit anderhalf jaar geïnterneerd was geweest. Het verhaal van Anna Meint werd bevestigd, toen ik later het interview met haar las in de zeer lezens waardige bundel van Zonneke Matthée Ver zwegen Levens, waarin ze Afke wordt genoemd. 15 Anna Meintje Hepkema i'ilME LlOV&rdt-A. Rintsje Pieter Sybesma met zoontje Sybe en zijn vader Sybe Innes in juni 1926. Oom Rintsje had een grote invloed op het gezin Hepkema Collectie Tresoar "Benjamin Bontsje" Op in moarntiid siet in lyts knyntsjeyne berm. Hy zette syn earkez oerein en lustere net it trit trot., trit, trot De hoefslach fen in pony. Der kaem in ridery oan. Rintsjebaes stjürde en nest him siet Rintsjebaes frou mei hjar sneinse mutske op. 'Benjamin Bunny" One Morning a little rabbit sat on a bank. He pricked his ears and listened to the trit-trot, trit-trot of a pony. A gig was coming along the road; it was driven by Mr. McGregor and beside him sat Mrs. McGregor in her best bonnet. nit: The tale of Benjamin Bunyr by Beatrix Potter, vertaald in het Fries door AM Hepkema Op 12 maaie is samar fan us hinnegren us susten skoansuster en tante yn re aldens fan 94 jier Ex loo: K. Anema-Hepkema Koudum: A. Hepkema-Pas ma neven en nichten De beïerdiging hat yntusken plakfün op it tsjerkhóf fan Wikel. Korr. adres: Menno van Coehoornstr. 33. 8556 AR Sleat

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2017 | | pagina 17