scholen, zeker na een bezoek door wethouder Dijkstra en directeur gemeentewerken Van der Vlis aan de eerste proefschool in Voorschoten. Deze geheel van hout opgetrokken scholen werden door de nv Panagro te Warmond pas klaar geïmporteerd uit Finland. Ter besparing van deviezen werd een belangrijk deel in Ne derland bewerkt. De bouwpakketten werden geleverd aan diverse gemeenten in Nederland. De geprefabriceerde onderdelen werden des tijds op locatie gemonteerd op een funde ringsplaat van gewapend beton en een plint van metselwerk. De wanden werden met warmte-isolerend en geluiddempend materi aal bekleed. Gemiddeld waren zo'n 30 arbei ders twee maanden bezig met de bouw. Diverse uitvoeringen waren mogelijk: vijf-, zes- zeven- of achtklassige gebouwen. Per lo kaal was er ruimte voor 48 jongens/meisjes. Markante panden, naar ontwerp van de archi tecten M. en D.Th. Laurentius. Opvallend aan elk gebouw was het klokkenstoeltje, waarvan de klok vanuit de hal kon worden geluid. De gebouwen zouden een levensduur van veertig a vijftig jaar hebben, maar dan moesten de bouwsels tijdens de bouw wel twee maal wor den behandeld met Umea-teer en vervolgens elke vijf jaar opnieuw. De totale bouwkosten (inclusief een bete gelde en afgerasterde speelplaats) bedroegen volgens opgave van Panagro ƒ114.572,- voor een school met acht klassen en ƒ89.922,- voor een uitvoering met zes klaslokalen. De kosten waren voor rekening van de gemeente, zonder subsidies of andere financiële hulp. Het mi nisterie beperkte zich tot de verdeling van de scholen over Nederland. Er zouden uiteinde lijk 115 van deze Finse scholen in Nederland worden gebouwd. De plaatsing in Leeuwarden was voorzien in die stadsgedeelten waar de behoefte het grootst was. Aan de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met den Bijbel te Huizum werd een terrein aan de (toen nog) Prinses Julianalaan overgedragen. Ten oosten van het Paviljoen voor besmettelijke ziekten aan het Kalverdijkje (later de Boerhaavestraat) was een schoolgebouw voor openbaar gewoon lager onderwijs voorzien. Al snel rees een pro bleem, of liever gezegd een kans. Voor Leeu warden was gerekend op twee achtklassige scholen en vervanging van een achtklassige door een zesklassige school was niet meer mogelijk. De reeds genoemde Vereniging stelde geen prijs op een achtklassige school in verband met de daaraan verbonden financiële consequenties. Het college van B&W besloot tot een andere verdeling van de zestien loka len. Zes lokalen aan de Julianalaan, zes loka len aan de Boerhaavestraat en vier lokalen voor de uitbreiding van het aantal leerlingen in het westen van de stad, te bouwen aan de Brederostraat als dependance van gemeente school 16, de latere Coornhertschool. Dus daar waar rekening was gehouden met twee schoolgebouwen, kon uiteindelijk een derde binnengehaald worden. In de zomer van 1949 gaf de gemeente de bouwvergunningen af voor de drie schoolge bouwen, ondanks de afwijkingen van de b ouwconstructie van de bepalingen van de bouwverordening. Vrijstelling werd verleend 'aangezien het hier gebouwen betreft van tij delijke aard en gelet op het grote tekort aan schoolruimte'. In 1949 werd aan de Boerhaavestraat zo'n Finse school gebouwd, toen nog School 30 ge noemd, daarna Boerhaaveschool en weer later Zamenhofschool. Na een uitbreiding in 1955 met twee lokalen, zou ook een dependance van kleuterschool De Zwaluw (later De Spreeuw) in het gebouw gevestigd worden. Het gebouw overleefde een stevige (aangesto ken) brand in 1968, maar verloor uiteindelijk zijn schoolfunctie. Het pand werd tijdelijk door een groep kunstenaars gebruikt als ate lier en in 2004 gesloopt. Op de vrijkomende locatie kwamen enkele tientallen apparte menten. Door de bouw van een twaalfklassige school in het Valeriuskwartier kon de vierklassige school aan de Brederostraat in 1953 worden omgezet in een kleuterschool, het latere Rood borstje, met drie klassen en een speellokaal. Dit gebouw werd in 1993 gesloopt om in 1994 plaats te maken voor een kinderdagverblijf. 17 Lcovtt-VDt^i. Locaties Op deze foto uit 1954 van Sjoerd Andringa zien we de kruising van de Verlengde Schrans met de Ju lianalaan. Rechts op de foto villa Gerike, links de boerderij van Koopmans. De Ernst Casimirschool valt aan de linkerkant net buiten de foto

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2017 | | pagina 19