Andrae en de fabrikeur/cichoreibrander Mein- dert Alberts Bokma, die aan de overzijde zijn onderneming had. Opvolgende eigenaren van het pand Ee buurt 14 waren de zich koopman noemende Nanne Miedema, Johannes Stienstra en Abra ham de Jong, maar ook de emeritus predikant Jacob Tiedes Dijkstra woonde hier van 1840 tot 1846, wanneer de pleziertuin cum annexis wordt verkocht. Dijkstra was sinds 1 januari 1840 door de Nederlands Hervormde ge meente van Arum emeritus verklaard vanwege 'belemmering aan het gezigt'. Dirk de Vries kocht Eebuurt 14 in 1875 van de familie van Tuinen, die het pand van voornoemde koop man Abraham de Jong had gekocht. Hij woonde hier met zijn eerste vrouw Sophia Ge- zina van Swigchem en hun drie kinderen: Henderika, Jacoba en Bernardus. Het pand bleef ook na zijn overlijden tot 1926 door fami lie bewoond: eerst door zijn tweede vrouw Afke Teves en hierna door Henderika de Vries, de dochter uit het eerste huwelijk van Dirk de Vries, inmiddels weduwe geworden van J.W. Maurer en hun twee zonen Christiaan en Dirk. In de beschrijving voor de publieke verkoop uit 1926 staat: 'Ruime en solide Heerenhui- zinge, gekwoteerd no. 14 met tuin. Op zeer gunstigen stand gelegen aan de Eebuurt te Leeuwarden, kadastraal bekend Gemeente Leeuwarden, Sectie A, nummer 1074, groot 1 are en 80 centiare, waarvan de benedenhui- zinge (met uitzondering van de kamer rechts van de gang) met een turfzolder in gebruik is bij Mevr. De Wed. J.W. Maurer, de bovenhui- zinge met zolder (uitgezonderd genoemde turfzolder) tot Mei 1927 in huur is bij Mevr. De Wed. Beijl voor ƒ5,- per week en gemelde kamer rechts van de gang (thans ingericht als bergplaats) in huur is bij den heer Visser tot 12 Mei 1927 voor ƒ1,30 per week. De huizinge bevat: beneden: groote ruime gang, waaraan links groote voorkamer met 2 ramen aan de straat, schoorsteenmantel, 2 groote kasten en bedstede; slaapkamer met 2 openslaande ramen aan de plaats, groote kast en deuren naar genoemde bedstede. Rechts van de gang bevindt zich: deur naar de bergplaats (deze heeft een uitgang aan de straat) en deur naar den kelder; deur naar een groote keuken, met raam, kast en glazen kast en regenwaterbak. Aan den keuken een deur naar een slaapkamer met 2 ramen aan den tuin. Voorts in de gang een groote kast en deur naar overdekte en met steenen bevloerde plaats, met tuin en W.C. Verder bevindt zich in de gang een trap naar boven, alwaar overloop (met openslaand raam, waterleiding en waterlossing) alwaar turfzolder met raam; groote voorkamer met 2 ramen aan de straat, schoorsteenmantel, 4 kasten en bedstede; dito voorkamer met 2 ramen, 3 kasten en bedstede; keuken met raam. Aan de overloop nog een trap naar een grooten zolder met hechte beschoten kap, raam en W.C.' In vergelijking met 1926 heeft het aanzicht een behoorlijke verandering ondergaan: met name is de voordeur van de woning niet meer in het midden gesitueerd en is de deur tot de bergplaats ingrijpend gewijzigd. Ook is de vroegere dakkapel niet meer aanwezig. Mede door de crisis in deze jaren kon we duwe J.W. Maurer het pand niet langer in bezit houden. Eerder waren de Russische obligaties al waardeloos geworden door de revolutie. De indrukwekkende obligaties van onder andere de Wladikawkas Spoorweg Onderneming uit Sint Petersburg met absolute garantie van de keizerlijke Russische regering, gaven ooit een rente van 4%, maar bleken toch niet zo goud gerand. Ook de uitgeleende gelden leveren te weinig op. Het was lang niet genoeg om hier te kunnen blijven wonen. De familie verhuisde noodgedwongen naar de Dokkumerstraat: een groot verschil. De piano, waar Henderika, de dochter van Dirk de Vries, zo mooi op kon spelen, zal daar toch anders hebben geklon ken, hoewel zoon Christiaan Maurer vast de nodige inspiratie van zijn moeder moet heb ben opgedaan om later de vaste organist te kunnen worden van de Evangelisch Lutherse kerk. HEERENHUIS. Foto van pand Eebuurt 14 uit 1924 met voor het pand kleinzoon Dirk Maurer en de dienstbode Aaf Jorna Collectie Wim Maurer Eebuurt 14 Leeuwarden. Nötaris MOLENAAR te Leeuwarden, zal, mdï ten verzoeke ven Notaris BERGHUJS atdoar. Op Dinsdag 23 November L926, in het NIEUW FR1ESCH KOFFIEHUIS ban het Ruiterskwartier te Leeuwarden, promsioneel en op Dinsdtty 7 December 1926 hij Ln de Zuidersiraat aldaar, fina&U telkens ctes avonds 7 uur publiek verkoopen Aankondiging publieke verkoop van het perceel Eebuurt 14 uit 1926 Collectie Wim Maurer

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2017 | | pagina 27