De heer A.H. Postma (kolenhandel K.A. Postma) kocht het pand in 1926 voor ƒ5.518,-. Tot 1934 bleef het pand redelijk ongeschon den, hierna vonden ingrijpende (interne) ver bouwingen plaats en kreeg het pand meer en meer het karakter van een bedrijfspand (pak huis) annex woning. Tot de oorlog van 1940 1945 was het een opslagplaats geworden van bouwmaterialen. Links boven was het kan toor van Postma en rechts het atelier. Ida Kess- ler werkte als beeldhouwster in het atelier tot 1941 en werd opgevolgd door de Leeuwarder schilder Dick Osinga tot 1958. Het romantische uitzicht op de Dokkumer Ee en Camstraburen bracht Osinga op het doek; het hangt nu in het Leeuwarder stadhuis. Ook het schilderij van koningin Wilhelmina, dat in de trouwzaal hangt, is op de Eebuurt 14 gemaakt. Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren er verschillende kunstenaars aanwezig, onder wie Piet van der Hem, die uit Den Haag moest vluchten, waar hij bezig was met de befaamde portretten van Mata Hari. Na de oorlog betrok de toen nog niet bekende schilder Jan Murk de Vries het voormalige kantoor van de heer Postma, links van de toen gammel geworden trap. 'Ik ben er 3Y2 jaar geweest, het was de meest beroerde tijd die ik in Leeuwarden beleefd heb. Er was geen W.C., geen waterafvoer, och... Maar het was heel fijn als atelier. Een blauw plafond met witte balken, een zwarte vloer, oud-rose deuren'. Verder waren er de schilders Germ de Jong, Cees Bantzinger en Cor Visser nog actief. Hille Boschma kocht het pand in 1954, omdat hij er een goede stallingsruimte in zag voor draaiorgels, waartoe het eertijds zo stijl volle pand helaas van foeilelijke grote deuren werd voorzien. Hierna waren tot 1980 Palthe en de Friese Bond van Zelfstandige Melkhan delaren F.Z.M. de eigenaren. Korenfactor Dirk de Vries (1843-1912) In 1868 wordt de firma Dirk de Vries Co op gericht. In 1871 wordt een perceel grond aan gekocht gelegen aan de Hoekstersingel voor de bouw van de pakhuizen Rusland, Odessa en Riga. De totale bouw duurt drie jaar. Rechts naast de pakhuizen was het huis van meester knecht Albertus Backers, links was het kan toor gesitueerd. Op een foto van Eduard Fuchs uit omstreeks i860 is te zien, dat naast de her berg Nieuw Blauwhuis een schuur stond die voor deze bouw moest wijken. Als er in de buurt een ommetje gemaakt werd langs de pakhuizen van Dirk de Vries Co. zei men 'Wij gaen even naer Rusland.'. In verband met de Russische Week van 19 tot en met 27 juni 1992 merkte de Leeuwarder Courant destijds op, dat er in de architectuur alleen wat sporen zijn te vinden in de naamge ving van een aantal pakhuizen: 'Het gaat alle maal om graanpakhuizen die ten noordoosten en oosten van de stad lagen. De groothandel in granen vond vanouds plaats op de Koren markt, het eerste stuk van de Voorstreek en de Wortelhaven. In 1881 kregen de handelaren in granen en andere akkerbouwproducten een waardige huisvesting in de Beurs. De bouw van de pakhuizen Rusland, Odessa en Riga in 1872 vond plaats onder leiding van architect Stoett, die in die periode verreweg de drukste opdrachtenportefeuille had. Het werd een groot driedelig pakhuis, dat ondanks zijn om- vang een levendig uiterlijk kreeg, vooral omdat de middenvakken van elk van de drie flink naar voren springen en de rest van de ge velvakken verdiept komen te liggen. Het ge heel kreeg zo een grote plasticiteit. De voorgevel was gemetseld van bruingrauwe baksteen, maar de muren waren verlevendigd met allerlei sierranden van gele steen. Elk van de drie pakhuizen had in de middelste, uit springende gedeelten reeksen van vier hijs deuren, die in de terug liggende muurvlakken geflankeerd werden door vensters. Odessa en Riga werden bekroond door trapgevels, het iets hoger opgaande middelste Rusland gaf een combinatie van een tuitgevel en trapgevel te zien. Bovenin de gevels waren de naampla ten aangebracht. De gevels vormden een plas tisch, kleurig en decoratief geheel.' In 1873 werd een vennootschap met Jacob de Haan (Fongerzoon) en Dirk de Vries opge richt onder de naam Firma De Haan en De Vries. Ze kopen het pakhuis Leeuwarden, gele gen aan het Noordvliet en ook de twee pakhui zen genaamd Oostzee en Zwarte Zee aan de ■1M wonffigg De pakhuizen aan de Hoekstersingel in 1980 Collectie Wim Maurer

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2017 | | pagina 28