nhoud Leovardia, historisch tijdschrift voor Leeuwar den en omgeving is een uitgave van de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd en het Histo risch Centrum Leeuwarden www.aedlevwerd.nl www.historischcentrumleeuwarden.nl Het blad verschijnt drie keer per jaar. Losse nummers 8,- Redactie Paul Bron, Harry Drent, Jan Faber, Anneke Hellinga, Piet Tuik, Henk de Vries, Klaas Zandberg Medewerkers aan dit nummer Nico Brinck, Nykle Dijkstra, Anne Feddema, Paul Janssen, Louis Kemper, Walter Kromhout, Wim Maurer Redactiesecretariaat Groeneweg 1 8911 EH Leeuwarden tel. (058) 233 23 50 e-mail: redactieleovardia@aedlevwerd.nl Lidmaatschap/abonnement 22,50 per jaar t.n.v. LHV Aed Levwerd, Leeuwarden. IBAN: NL27INGB0008456576 BIC: INGBNL2A Incasso's worden geïnd eind februari. Het ver sturen van facturen naar leden zonder machti ging is in dezelfde periode. Ledenadministratie: Antwoordnummer 6163, 8900 VC Leeuwarden, ledenadministratie@aedlevwerd.nl Opzeggingen uitsluitend schriftelijk één maand vóór aanvang van het nieuwe kalenderjaar Opmaak en druk Dekker Creatieve Media Druk Illustraties, tenzij anders vermeld: Historisch Centrum Leeuwarden ISSN 1568-4288 Oplage 1900 ex Op de voorzijde: Ingekleurde, doch ongedateerde portretfoto van Margaretha Geer- truida Zelle (1876-1917) uit het begin van de vorige eeuw. De por tretfoto is een bewerking van een origineel in zwart-wit door Olga Shirnina op https://klimbim2014.wordpress.com/tag/mata-hari/ Op de achterzijde: Nadat vader Adam Zelle in 1889 failliet was gegaan, moest de jonge Greetje Zelle haar paleisje in de Grote Kerkstraat verruilen voor een slaapkamertje in een bovenwoning aan de Willemskade30 Foto: Harrie Muis nummer 54 september 2017 Geschut uit Leeuwarden 2 Eens een patriot, altijd een patriot... 8 Een Friese onderwijzeres op de Duitsche Volksschool 12 De Ernst Casimir en andere Finse scholen 16 De jaren '70 in Leeuwarden in beeld 20 Camstraburen en Eebuurt 23 Nog meer jeugdfoto's van Mata Hari? 28 Ut mut nou gebeure, seun 29 Leeuwarden in 3D: het Engelse Kamp 31 Nieuws 9 Historische Vereniging Aed Levwerd 33 9 Historisch Centrum Leeuwarden 34 9 Monumentenzorg en Archeologie 35 Brievenbus/mailbox 36 Het volgende nummer van Leovardia verschijnt in januari 2018 Sluitingsdatum kopij 1 oktober 2017. Voor de in 2018 te verschijnen nummers zijn de sluitingsdata 1 februari, 1 juni en 1 oktober Kopij bij voorkeur digitaal aanleveren, voorzien van suggesties voor illustraties Zie voor de auteursrichtlijnen de website van Aed Levwerd Niets van deze uitgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder vooraf gaande schriftelijke toestemming van de redactie. De redactie van Leovardia heeft haar uiterste best gedaan om de oorspronkelijke eigenaren te traceren van al het gebruikte beeldmateriaal en als bron te vermelden. Een ieder die zich niettemin eigenaar weet van dergelijk materiaal in deze uitgave zonder dat met hem/haar afspraken zijn gemaakt, verzoeken wij contact op te nemen met het bestuur van Aed Levwerd via secretariaat@aedlevwerd.nl

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2017 | | pagina 2