Eens een patriot, altijd een patriot... De Ernst Casimir en andere Finse scholen Nog meer jeugdfoto's van Mata Hari? LrfOVflïK Op zaterdag 22 april 2017 was Arjen Lubach te gast in het NTR-programma Verborgen Verleden. Samen met redacteur Jan Faber dook hij in zijn familieverleden. De opnamen in het Historisch Centrum Leeuwarden vonden plaats op 6 juli van het jaar ervoor. Zoals verwacht bleef er maar weinig over van de in totaal twee-en-een-half uur opnametijd. Dit heeft in de eerste plaats te maken met de opzet van het programma, dat is geënt op de succes volle Britse BBC productie Who Do You Think You Are. In het programma wordt een bekend persoon gevolgd tijdens zijn of haar speurtocht naar zijn of haar familieverleden, waarbij getracht wordt om opgediepte feiten zoveel mogelijk in histo risch perspectief te plaatsen. Helaas kon uit vooronderzoek naar Arjens mannelijke afstammingslijn geen betrokkenheid bij een 'turning point in history' worden aange toond. Evenmin kon aansluiting bij een bekende figuur worden gevonden. Zelfs de vraag over de exacte plaats van herkomst van de familie Lubach kon niet met honderd procent zekerheid worden beantwoord. De Leeuwarder stamvader van Arjen was naar alle waarschijnlijkheid een Duitse of Zwitserse huurling. In Leeuwarden hebben drie Finse schoolgebou wen gestaan; eentje is er nog over, zij het inmid dels met een andere functie. Eind jaren veertig van de vorige eeuw werden de scholen 'besteld' en geïmporteerd uit Finland. Een bescheiden ant woord op de enorme behoefte in die tijd aan les ruimte. In het artikel de bijzondere geschiedenis van deze panden, inclusief enkele persoonlijke ervaringen van een oud-leerling. Direct na de oorlog was er een enorm tekort aan lesruimte. Vanaf 1937 was de bouw van scho len stopgezet en bestaande schoolgebouwen wer den gebruikt voor militaire doeleinden, huisvesting van evacuées of voor andere functies, soms met de nodige beschadigingen tot gevolg. Nieuwbouw direct na de oorlog was lastig door een tekort aan geld, materiaal en arbeidskrachten. En als dat allemaal wel voorhanden was, lag de prioriteit toch vaak bij woningbouw. Naar aanleiding van het artikel Een derde jeugdfoto van Greetje Zelle? in Leovardia 53, is er in de (so cial) media flink discussie gevoerd. Sommige des kundigen achtten het goed mogelijk, dat op de betreffende foto de kleine Mata Hari staat afge beeld. Anderen bestreden dit met verve. Een oud-geschiedenisleraar uit Mantgum maakte een aantal verstandige opmerkingen: 'Er wordt de afgelopen tijd veel gesproken over een aantal jeugdfoto's van Margaretha Zelle. Mag ik ei genlijk eens de conclusie trekken dat er geen jeugdfoto's van Margaretha zijn? De schoolfoto, waarop ze als meisje staat afgebeeld, bevat nog zoiets als een herkenbaar gezicht, maar de foto's van de Groningerstraatweg en die van Over de Kelders kun je toch geen jeugdfoto's noemen? Je ziet een meisje, of beter, je ziet de vorm van een meisje, lange jurk, hoedje, maar een gezicht is niet herkenbaar. Waarom noemen we deze foto's dan jeugdfoto's van Margaretha Zelle?' VéL.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2017 | | pagina 3