Nog meer jeugdfoto's van Mata Hari? Veel foto's van Margaretha Geer- truida Zelle in Leeuwarden zijn er in ieder geval niet. Alleen van de klassenfoto en de foto met de bok kenwagen staat met zekerheid vast dat het Greetje Zelle betreft. Twee foto's zijn in de vo rige Leovardia buiten beschouwing gebleven. Op The International Mata Hari Appreciation Societyde facebookpagina van Jan Brugman met veel interessante weetjes, liepen de ge moederen hoog op, maar werden ook argu menten uitgewisseld. Met name oud-geschiedenisleraar Liuwe van der Meer uit Mantgum maakte een aantal verstandige opmerkingen: 'Er wordt in de afgelopen dagen veel ge sproken over een aantal jeugdfoto's van Mar- garetha Zelle. Mag ik eigenlijk eens de conclusie trekken dat er geen jeugdfoto's van Margaretha zijn? De schoolfoto, waarop ze als meisje staat afgebeeld, bevat nog zoiets als een herkenbaar gezicht, maar de foto's van de Groningerstraatweg en die van Over de Kel ders kun je toch geen jeugdfoto's noemen? Je ziet een meisje, of beter, je ziet de vorm van een meisje, lange jurk, hoedje, maar een ge zicht is niet herkenbaar. Waarom noemen we deze foto's dan jeugdfoto's van Margaretha Zelle?' Jan Brugman vermoedt, dat op de prent- brieflcaart van de Kelders de ongeveer zesja rige Margaretha met haar buurjongens staat afgebeeld. Maar de foto moet van omstreeks 1885 zijn. Een trapgevelhuis is pas na 1884 ge bouwd. Ook staat de toren van de Bonifatius- kerk er al op. In 1883 verhuisden de Zelles naar de Grote Kerkstraat, zodat het wel heel erg toevallig zou zijn als Margaretha op De Kelders is gefotografeerd. Van een prentbrieflcaart van de Groninger straatweg werd al langer geleden beweerd dat de kleine Margaretha er op stond afgebeeld. Deze ansicht dook met enige corresponden tie in 1935 op in Parijs. In een van de brieven, die dateren van 1897-1901, wordt opgemerkt dat 'Griet' herkend werd door haar vader. Adam Zelle zou verbolgen zijn geweest over het feit, dat deze afteelding van zijn dochter als prentbrieflcaart werd gepubliceerd en ten toongesteld. Keikes onthoudt zich in Het meisje Mata Hari van een duidelijk stand punt, maar noemt het verhaal onwaarschijn lijk. Margaretha en andere leden van het gezin Zelle waren immers in 1897 al lang niet meer in Leeuwarden woonachtig. Het valt niet helemaal uit te sluiten, dat er ooit nog nieuwe jeugdfoto's van Margaretha Geertruida Zelle opduiken, maar een kriti sche houding lijkt nodig. Zo werd er onlangs op eBay een oude foto van een baby aangebo den met als begeleidende tekst 'Write on the back: Margaretha Zelle, Leeuwarden 1879'. De foto is, naar het schijnt, voor honderden dol lars verkocht. Een bewijs, dat het afgebeelde kind inderdaad de jonge Mata Hari betreft, is er niet. uwaraen. Redactie Naar aanleiding van het artikel Een derde jeugdfoto van Greetje Zelle in Leovardia 53, is er in de (social) media flink discussie gevoerd. Sommige deskundigen achten het goed mogelijk, dat op de betreffende foto de kleine Mata Hari staat afgebeeld. Anderen bestrijden dit met verve. Het on derzoek naar herkomst, datum en locatie van de opname gaat echter onverminderd voort en we hopen er binnen afzienbare tijd in een volgende aflevering van Leovar dia op terug te komen. CLinT*; JU Fwtisi LBtmrutfea. Prentbriefkaart van de Kelders, waar Jan Brugman in een jong meisje aan de overkant Margaretha Zelle meent te herkennen. De opname l jkt toch aantoonbaar van na 1884 te dateren Collectie Jan Brugman

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2017 | | pagina 30