kouwe, skrale ein oktober herfstwien waaide sü deurem hene. Daar waddenie al bije re- tonde. Dat wadde wel sun bitsje de groatste ellende die ie op sien weg teugenkomme kon. Hij leed nameleks an un forrem fan dwang- neuroase en must gehoor geve anne onfer- klaarbere sirkeldrangdwanggang. Hij draaide un tiedsje ron en ron en ron... hij wadde der goëd fanaf just omdattie der niet fanaf kon. Gelukkeg kwammer krekt un auto an die ie fastpakke kon en sü un eindsje metriede. Daar must ut spook, elk spook, troues wél foor materialisere. watte?. nou ja, late we mar gewoanweg sêge, anwezeg make, dat niet alles deurem hene waaide, mar dattie, wat beetpakke kon en sü meer. Dat kon overegens oek weer niet té faak, dat kostte un soad kracht, je wudden der om ut sü marres te sêgen: meer doad as levend fan. Mar wat had- denie nou weer ütspookt?. ging ie nou de fe- keerde kan op? Nell mezzo del camin di nostre vita. mar sü belezen waddenie niet en ut hadde oek niks ütmaakt. De autemobelist wadde oek mar un dooie sü te kieken, want un Sneker... die niet bekend wadde inne gro- ate stad en oek nog un ekstra rondsje fanne saak futgaf foordat ie, foor oans spook in elk gefal, de goeie kan opdraaide. En un Sneker die ergens foor opdraait, waar foor dan oek mar. ken nooit fekeerd weze. ohniettan? Bije Noordebrug ankommen fonne fluorise- rende ferskiening ut wel best, en wu feddes lope of sweve. mar goëd. Behalve un enkele auto wadde der fedder gien kiep te bekennen op straat. 'Nou mut ik de Fiezelstraat mar in en dan de Nijeburen op. dan rechtsaf de Foorstreek en dan.', in gedachten saggie al deure beslagene rüten fan sien ouwe fer- troude hüske, toen ie wreed stoard wudde in sien overpeinzings. Deun foorem ston inenen un figuur in un felkleureg pak met un enorrem bos road haar en op sien kop un gekanstekereg, lulleg klein hoëdsje. Swart omrande woeste ogens in un wit schminkt gesicht en un freeslek, sjirurgies, metaalsta- len of suks, grouwe, skerp ütsiende tannen. Wat waddit? Tja, un jaar niét bije levenden weest, nou dan liepen je alweer un aardeg stuk achter, ouwe. Oans spook üt'e Wybrand de Geest straat hadde niet metkregen wat der em sü al lemaal wel niet afspeulde, büten ut begraafplak. Niet dat je daar nou rouweg om weze musten. mar toch. de Soosjale Medija drongen nog heultied niet erreg deur op ut gemiddelde kerkhof. Oans spook wadde sü krekt un echte Leewadder Horrorclown teu gen ut lief lopen. eerlek seid, der deurhene lopen hast, want hij wadde onnertussen niet meer materialiseerd. sü as jumme onnertus sen presies weute hoe en wat. Oans de Geest- spook skrok fansellefs heulemaal niet en wadde gien sprüt benauwd, hij wadde wel wat wend sü deure jaren hene. De beide buur mannen op ut begraafplak, derde klas, links en rechts fannem, sagen der nou oek niet di- rekt üt om over naar hüs te skrieven. Hij sweefde mar eventsjes un bitsje omme rari- teithapsnurker mette rooie neus hene. Ut leek of dizze erreges op wachtte. Inne ferte kwammen un man en un frou achter un kienderwagen anlopen, der hup pelde oek nog un meiske bij. Ut figuur in ut pak haalde nou un heule groate kenonslag, met lange lont tefoorskien en wü die ansteke. Nou hadde oans begraafplakspook ut deur. die kerel wadde gék, die must teugenhouden wudde. met alle geweld. Hij mustem materi- alisere en dat niet alleneg. hij sü em oek ma nifestere mutte. siën late dus. Dat sü wel ut ein fan sien frije aven betekene, want al sien krachten süden ütputten weze dan. Hij sü te rugsogen wudde naar sien begraafplakje. Nou ja, dan folnd jaar mar naar de Wybrand de Geeststraat. die sü fast niet sü mar futlope. Hij perste al sien krachten bij mekaar, enne fonkens en blauwege elektrisiteitsstraaltsjes knapten, soëmden en rilletrilden. Oans spook pakte de Horrorclown sien arrems fast en draaide dizze met un krak, sunder moeite üt'e kom en sag de onnertussen al skreeu- wende en razende flapskünbewoaner liek inne ogens en lietem eventsjes kieke naar wat sien soort foor kwellings te wachten stonnen in ut hiernamaals. ut wadde niet best. toen lietie los. De Horrorclown draai- denem tierend, büten sinnen om en mette ar- rems slap naast ut lichem rendenie de Fiezelstraat in en oek fut wudde oans Geest- spook terugslurpt naar sien kouwe bedsje tussen fier plankjes. Toen passeerde ut gesin dat fan alles niks metkregen hadde. 'Niet feul Horrorclowns op straat fenaven', sei de man teugen sien frou üt un grapke. 'Hou op jü, gekkehüs', sei de frou en sette de sokkens der in. Op ut begraafplak lei onnertussen oans spook mette oogjes alweer toe. hij sliep. beter addie in jaren deen hadde. De entree van de Oude Begraafplaats aan de Spanjaardslaan, 2012 Foto: Harrie Muis Hij must nare Wybrand de Geeststraat, daar haddenie altieten woand

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2017 | | pagina 32