Het Engelse Kamp werd in 1918 gebouwd aan de huidige Har- lingerstraatweg om militairen van het Britse Gemenebest te in terneren in verband met de Eerste Wereldoor log. Het was bedoeld voor militairen, die al minstens twee jaar in Duitse krijgsgevangen schap hadden gezeten. Voor Leeuwarden was onder meer gekozen, omdat de bevolking hier 'Engelsgezind' was en omdat hier goede (water)sportmogelijkheden waren. Het com plex werd ontworpen door de Haagse archi tect Frans Lourijsen. De voornaamste gebouwen waren zes slaapbarakken, een recreatiezaal, een eetzaal, een keuken, een badhuis, een kantoorgebouw en een hospi taal. Op 8 mei 1918 kwam een eerste groep van der tig Engelse officieren en zeventien 'oppassers' aan op het station in Leeuwarden. Zij werden in hotel De Klanderij gehuisvest; het barakkenkamp aan de Harlingerstraatweg was nog in aanbouw. Op 14 oktober kwam de eerste grote groep van 300 krijgsgevangenen aan in het Engelse Kamp. Een paar dagen later, op 18 oktober, kwam er nog een groep van 300 soldaten bij. Op 11 november 1918 werd de wapenstilstand getekend en op 19 no vember mochten de geïnterneerden terug naar huis. Op 25 november kwam tenslotte nog een groep van 1212 soldaten in Leeuwar den aan en namen weer enkele officieren hun intrek in De Klanderij. Zij bleven ongeveer twee weken en toen in januari nog een laatste groep van zo'n dertig militairen Friesland ver liet was het kamp weer leeg. Na de oorlog werd het complex eerst als Rijksopvoedingsgesticht gebruikt. In 1924 werd een deel ontmanteld. Het resterende gedeelte werd nog een paar jaar als werkplaats voor daklozen gebruikt, waarna het gesloopt werd. Alleen de naam Engelsestraat herinnert nu nog aan het complex. Zie voor meer foto's en een filmpje van de maque tte: www.engelsekamp.frl rraeUth Kam Leeuwarden LcoVor^t^i» Prentbriefkaart van het Engelse interneringskamp ten zuiden van de Harlingerstraatweg. De kaart werd op 23 oktober 1918 verstuurd door een uit Duurs- woude afkomstige, in Leeuwarden gelegerde militair, aan zijn broer Antoon Duursma Collectie Dirk Swierstra

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2017 | | pagina 34