Nieuws van Monumentenzorg en Archeologie De Oost-Indische buurt, die tot vorig jaar nog ongeveer 1100 inwoners telde, werd oor spronkelijk gebouwd als arbeiderswijk. Het oudste deel, in 1908 ontworpen door W.C. de Groot, staat op de monumentenlijst. Veel van de woningen in andere delen van de buurt bleken echter aan het eind van hun bouw kundige en woontechnische duurzaamheid. Woningcorporatie Elkien is in 2016 gestart met een wijkvernieuwingsproject dat sloop van 225 woningen en nieuwbouw van 201 woningen behelst. De structuur van de wijk blijft grotendeels ongewijzigd. Eind 2019 moet het project zijn afgerond. Er worden ook activiteiten georganiseerd die gericht zijn op de sociale cohesie van de buurt. Zo is in 2016 het 'community art project' Goena Goena opgezet, met als belangrijkste onderdeel het verzamelen van verhalen van bewoners. Op 23 juni jongstleden kon Verhalen portretten uit de Oost-Indische Buurt worden gepresenteerd in Café Cambuur. Siska Alkema en Renate Huisman verzorgden de meeste teksten en foto's. Het boek werd ondersteund door Mo numentenzorg en het HCL. Aan de landelijke website www.indischebuurten.nl is eveneens een bijdrage geleverd, geschreven door Loes de Vries in opdracht van Monumentenzorg. Het Archeologisch Steunpunt in het HCL is onlangs vernieuwd. Behalve vondsten uit middeleeuws Leeuwarden zijn nu ook in een aantal nieuwe vitrines steentijdmateriaal en vondsten uit de gedempte Heerengracht en omgeving te bewonderen. De vuurstenen werktuigen en pijlspitsen zijn door Meindert Ley, lid van de werkgroep Archeologie van Aed Levwerd, gevonden in een nederzetting iets ten oosten van de gemeentegrens. Het betreft vooral klopstenen, schrabbers, mesjes, boren en priemen uit circa 6500 voor Christus. Ama teur-archeologen hebben sinds de jaren zeventig in verschillende bouwputten op en rond het Zaailand van alles opgegraven. Naast een aantal fraaie tinnen lepels en riembeslag, ook stenen pijpen, versleten schoenen en afgedankt aardewerk en ander huisraad. De vondsten geven een goede indruk van zowel de activiteiten op deze plek, werkplaatsen en scheepsvaart, als van dagelijks gebruiks- en consumptiemateriaal dat in de 17e, 18e en 19e eeuw als afval in de gracht gegooid is. Oud-provinciaal archeoloog Gerrit Elzinga (Amsterdam, 10 juni 1923 - Goutum, 8 mei 2017) begon zijn carrière ooit met het in richten van een archeologische presentatie over de geschiedenis van Wageningen. Van 1959-1988 vervulde hij de functie van provin ciaal archeoloog in Friesland. In zijn dubbel rol van conservator en onderzoeker-opgraver was Elzinga nauw betrokken bij ruim honderd grote en kleinere opgravingen. In Leeuwarden is Elzinga vooral bekend van zijn opgravingen aan het Gouverneursplein, in de Speelmans straat, op het Zaailand en op de Voorstreek ter plaatse van het vroegere Amelandshuis. Elzinga was tijdens zijn loopbaan heel veel in het nieuws en mag worden beschouwd als een belangrijke promotor van de archeologie bij het brede publiek. Met dank aan Evert Kramer LfOVi0tïfl)t VéL> 35 Wijkvernieuwing Oost-Indische buurt Archeologische presentatie vernieuwd Gerrit Elzinga overleden Archeoloog Gerrit Elzinga in de bouwput van de Provinciale Bibliotheek bij het Oldehoofster- kerkhof in 1964, geflankeerd door (links) veld- assistent P. Mudstra en (rechts) gemeente archivaris jhr. M.J. van Lennep. Foto: Leeuwarder Courant

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2017 | | pagina 37