Geschut uit Leeuwarden Toen de Tachtigjarige Oorlog begon tegen het Habsburgse bewind van de koning van Spanje, konden de noor delijke Nederlanden niet meer ge bruik maken van de grote geschutsgieterijen in de zuidelijke Nederlanden. Het leger van de Prins en de rond 1590 opgerichte Admiralitei ten waren op andere, en vooral meer, leveran ciers aangewezen. Het ouderwetse smeedijzeren geschut raakte na 1568 snel ach terhaald door leveranties van de veel sterkere gietijzeren kanonnen uit Engeland. Helaas wilde koningin Elisabeth ons alleen toestaan de lichtere kalibers aan te schaffen. Zware ka nonnen zouden in de Republiek zelf moeten worden gemaakt en zo schoten rond en na 1600 in de belangrijkste steden de bronsgiete rijen uit de grond, veelal eerst onder leiding van Duitse meestergieters. De bronsgieterij was de eerste zware indus trie in de stad. In deze gieterij werden echter niet alleen kanonnen gegoten, maar ook veel kerkklokken, medicinale vijzels en andere bronzen voorwerpen. Over de klokken uit Leeuwarden is reeds een en ander geschreven, langrijk product van de Leeuwarder bronsgie terij. Het Staatse leger, waarin stadhouder Wil lem Lodewijk en zijn opvolgers een van de aanvoerders waren, de Admiraliteit van Fries land, de Koopvaardij Directie, de West-Indi sche Compagnie en adellijke families bestelden allemaal geschut bij de opeenvol gende geschutsgieters. Ook de versterkte ste den van Friesland zullen hier kanonnen besteld hebben. Van de stad Groningen zijn nog enige bestellingen bekend. Helaas is van deze steden geen enkel kanon uit deze tijd overgebleven. En ook niet van de tijd voor de Tachtigjarige Oorlog. In 1601 komt de eerste bronsgieter in de stad van wie we weten dat hij geschut goot: Joris maar de kanonnen zijn nauwelijks genoemd. Dit was echter in de Gouden Eeuw een heel be- 2 Nico Brinck Ondergetekende is oud-Leeuwarder, ge pensioneerd scheepskapitein en duiker bij het Terschellinger duikteam Ecuador. Door het aantreffen in en het bergen van oude kanonnen uit houten scheepswrakken, en het bijhorende onderzoek van de vond sten, is er een enorme kennis vergaard over dit onderwerp en is er heden een 'ge- schutshistoricus' in ons land. Als vervolg op het 'praatje met een plaatje' op 20 novem ber 2016 in het HCL heb ik mijn gegevens met betrekking tot wat er bekend is van de geschutsgieterij van Leeuwarden en de nog overgebleven kanonnen, op papier gezet. Bronze £4Pan, r vm wéiih I L lü Gedocumenteerde weergave van een bronzen halve kartouw - een zogenaamde '24-ponder' - in 1620 of 1621 gegoten door Hans Falck en afkomstig uit het scheepswrak De Eendracht, vergaan tij dens de Slag bij Lowestoft in 1665 Collectie Nico Brinck De geschutsgieters De letters HANS FALCK VAN NEUREMBERG op het door hem gegoten kanon Collectie Nico Brinck

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2017 | | pagina 4