L i OVdtrT) ÏA, 1Ü Nieuwe tijden In 1983 werd een afdeling voor zeer jeugdigen en een afdeling voor voortgezet buitengewoon onderwijs toegevoegd. Bovendien werd in 1987 een Medisch Kleuterdagverblijf geopend ('t Tomke) voor zestig pupillen met een be dreigde of reeds verstoorde ontwikkeling. De band met Parkherstellingsoord verminderde omdat dat instituut zich primair ging richten op bejaardenzorg. Bestuurlijk werd de Buiten school losgekoppeld, fysiek bleef de band door de locatie. In 2003 startte de Buitenschool een inten sieve samenwerking met de Professor Grewel- school, een school voor zeer moeilijk opvoed bare kinderen. Het schoolbestuur achtte het onderkomen steeds minder praktisch. In 2008 verhuisde de Buitenschool naar een nieuw kleurrijk pand (De Caleidoscoop) aan de Ka- naalweg, samen met de Grewelschool en afde lingen van Jeugdhulp en Tjallingahiem. Architectenbureau Bonnemayer uit Uden had een gebouw ontworpen met juist veel vier- kante meters om medegebruik van verwante instellingen mogelijk te maken. Een gebouw met lokalen in overzichtelijke eenheden, met daartussen sluizen en gangen. In april 2007 verwoestte een felle brand vier lokalen van de Buitenschool. Na het vertrek van de Buitenschool in 2008 kreeg het reste rende deel enkele tijdelijke gebruikers (cliën ten van de GGZ en een groep jong demen terenden). Gezien de slechte staat (van het pand!) is het complex grotendeels gesloopt. Daarmee is een bijzonder voorbeeld van func tionele architectuur uit de Wederopbouwperi ode verloren gegaan. Met een unieke roldak- constructie, juist ook uniek omdat het sys teem toch weinig navolging heeft gekregen. Eind 2013 startte de bouw van een verpleeg huis van opvangorganisatie Zienn op de loca tie. Eén oorspronkelijk lokaal, naast de in gang, is gerestaureerd en dient nu als multi functionele zaal. Schoolherinneringen Kitty Postma was een van de acht kinderen van het gezin Postma uit de Boerhaavestraat, maar de enige van het gezin die naar de Bui tenschool ging. In 1958, op zesjarige leeftijd. Haar zwakke gezondheid in die jaren was de reden voor die schoolkeuze. Zo'n beetje alle kinderziektes had ze gehad inclusief een blin dedarmontsteking. Aansterken dus! Haar buitenschoolperiode was in meerder- lei opzicht bijzonder. Daar waar veel kinderen slechts een of een paar jaar op de Buiten school zaten, verbleef Kitty daar de hele lage reschooltijd. Zes jaar dus, tussen 1958 en 1964, in de overgangstijd tussen het strenge regime van de jaren vijftig naar de wat lossere sfeer van de jaren zestig. Ook de overgang van het oude schoolgebouw naar het in 1961 geopende nieuwe complex. 'Ik kan moeilijk een vergelij king maken met andere lagere scholen, maar ik heb in ieder geval een leuke tijd gehad op de Buitenschool. Wel was er een gevoel van schaamte; het was tenslotte toch een bijzon- 'o /*- i Ir. h'y X adminisf rat ie tn meaf&cAe rwoifen Plattegrond van terrein en opstallen, 1964

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2018 | | pagina 17